แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ออนไลน์)
5 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด
4 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ มาก
3 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง
2 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อย
1 ตรงกับ ระดับความพึงพอใจ น้อยที่สุด/ควรปรับปรุง
1 เพศ *
2.ตำแหน่ง *
3.กลุ่มงานที่ท่านเข้มาใช้บริการ *
4.ความพึงพอใจในการใช้บริการ *
5
4
3
2
1
1.ความสะดวกในการข้อมูลภายในสำนักงาน
2.ความสะดวกในการติดต่อเจ้าหน้าที่
3.อาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก
4.สถานที่จอรถ
5.ความพึงพอใจในภาพรวม
5.ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลออนไลน์ (ผ่านเว็บไซต์) *
5
4
3
2
1
1.ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
2.ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ความรวดเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูล
4. ความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูล
5.โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
Submit
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service