แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิต ช่วยเพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตอาสา กิจกรรมการดำเนินงานรณรงค์บริจาคโลหิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดพิษณุโลกและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2. กำหนดการ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.20-12.00 น. ณ ห้องฝึกปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุุขศึกษาและพลศึกษา โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการรับบริจาคโลหิต ประจำเดือนมิถุนายน 2562
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจในการดำเนินงานต่อโครงการฯมีดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. การประชาสัมพันธ์และการประสานงานแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับการดำเนินงาน
2. การให้ความรู้ก่อนและหลังบริจาคโลหิต
3. การให้บริการของเหล่ากาชาดและนักเรียน ยสร.ที่ถูกสุขลักษณะ
4. ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่ดำเนินการจัดกิจกรรม
5. สถานที่ในการดำเนินงานกิจกรรมมีความเหมาะสม
6. การถ่ายเทอากาศในห้องรับบริจาคโลหิต
7. เตียงและอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตทันสมัย เหมาะสม สะอาด
8. การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพหลังการบริจาคโลหิต
9. การดูแลเอาใจใส่ขณะและหลังการบริจาคโลหิต
10. ความประทับใจโดยรวม
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304 181 website: http//www.bdc.ac.th e-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook: พุทธชินราชพิทยา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service