การสมัครร่วมกิจกรรม

สัมผัสแลกเปลี่ยน บทสนทนาระหว่าง มนุษย์ สู่ มนุษย์  ผ่านประเด็น PM2.5 มลภาวะสิ่งแวดล้อม และ ชีวิต ที่ไม่ใช่โดยแค่จมูกหรือตา

Diversity X Democratization X DecentralizationTo Dynamics

ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรุงเทพ ในเดือนเมษายน 2565 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพเกินจากค่ามาตรฐาน โดยมี 49 พื้นที่ ที่เกิดฝุ่นละอองอันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง โดยเฉพาะในเขตวังทองหลาง เขตภาษีเจริญ และเขตบางกะปิ ตามลำดับ ส่วนพื้นที่อื่นๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีอาการภูมิแพ้เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ปัญหาฝุ่นละอองยังไม่ได้รับการแก้ไขด้วยกฎหมาย อีกทั้งองค์กร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปจำนวนมากที่ไม่ได้ตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม HUMAN for AIR: ห้องสมุดมนุษย์ จึงจัดขึ้นภายใต้การเคลื่อนไหวของกลุ่ม ART for AIR: นิทรรศการเพื่อลมหายใจ อันเป็นตัวกลางในการสื่อสารประเด็นมลภาวะทางอากาศในวงกว้างผ่านกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สื่อสารและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขมลภาวะทางอากาศในกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ผ่านการอ่านหนังสือมีชีวิต (Living book) ซึ่งก็คือผู้คนที่หลากหลายอันเปรียบเป็นหนังสือแต่ละเล่ม ที่เล่าถึงประเด็นทางมลภาวะอากาศที่แตกต่างกัน  

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้ทั้งเป็นผู้ถูกอ่านในห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) และผู้อ่าน (Reader) โดยไม่จำกัดเพศ อายุ สัญชาติ อาชีพ และแนวความคิด เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้อากาศสะอาดเป็นสิทธิของทุกคน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขมลภาวะทางอากาศ

2.เพื่อนำเสนอความรู้และความเข้าใจจากผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ เพศ ช่วงวัย และ ประเด็นทางสังคมของแต่ละบุคคล
3.เพื่อเผยแพร่ ผลักดันประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขมลภาวะทางอากาศบนสังคมออนไลน์ (Social media)และ ไปสู่วงกว้างในระดับต่อไป


Human for Air ร่วมกับ Buffalo Bridge Gallery ยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่ “ห้องสมุดมนุษย์” 

(Human Library) ผ่านการอ่านหนังสือที่มีชีวิต ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ แง่คิด และประสบการณ์ของเพื่อนมนุษย์ ในพื้นที่ที่พร้อมรับฟัง และพูดคุยอย่างมี Empathy ไม่ว่าจะเป็นประเด็น PM 2.5 เรื่องราวของทุกคนบนสภาวะอากาศที่แตกต่างกัน อากาศสะอาด และสิ่งแวดล้อม ร่วมบอกเล่า ผลักดันประเด็นนี้ให้ไกลกว่า

ที่เป็น และสร้างความหวังของ “เมืองในฝัน” 

พบกันที่ ชั้น 5 Buffalo Bridge Gallery (BTS สะพานควาย) กับบรรยากาศ Gallery Night 

ที่ “อยากชวนใครสักคนมาคุยเรื่องอากาศ” 

 • กิจกรรมของห้องสมุดมนุษย์
 • จะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนกันแบบ 1-1 หรือหากต้องการคุยแบบกลุ่ม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
  ในกรณีที่หัวข้อนั้นมีคนอยากพูดคุยมากกว่า 2 ท่าน (จำกัดไม่เกิน 5 คน เพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนท่านอื่น)

 • ร่วมวาดภาพเมืองในฝัน หรือเขียนข้อความที่อยากบอกเล่า สะท้อนปัญหา บน Jamboard Electronic post-it  หรือกระดาษที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้

 • ในขณะทำกิจกรรม อาจมีการถ่ายวิดีโอบางส่วน เพื่อใช้ในการตัดต่อเพื่อใช้ในการสื่อสาร 

 • และเผยแพร่กิจกรรม (หากไม่สะดวกสามารถแจ้งได้)
 • หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว หากมีประเด็นหรือข้อแนะนำเพื่อนำไปสู่การผลักดัน การเชื่อมต่อกับ แหล่งข้อมูล กลุ่มที่สนใจ หรือทำงานด้านนี้ สามารถแจ้งทีมงานได้

 • กติกา และเงื่อนไขการเข้างาน

 • ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มใน Google Form และได้รับการยืนยันให้ร่วมงานแล้ว กรุณมาตามรอบเวลา

 • ที่ลงทะเบียนไว้ และจะมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นยังห้องสมุดมนุษย์ (กรุณามาก่อนเวลา 30 นาที)
 • ผู้ที่เข้าร่วมงานแบบ walk-in สามารถลงทะเบียนที่หน้างาน และเช็กรอบเวลาที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (อาจมีบางรอบที่คุณสามารถเป็นหนังสือได้ ขึ้นกับจำนวนหนังสือที่ลงทะเบียนออนไลน์ในรอบนั้น ๆ สามารถสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้กับเจ้าหน้าที่)

 • เมื่อเข้าไปยังห้องกิจกรรมแล้ว จะมีป้ายหัวข้อกำกับอยู่กับหนังสือ สามารถเลือกเข้าไปอ่านได้ตามหัวข้อที่สนใจ 

 • สามารถสอบถาม พูดคุย แลกเปลี่ยนกันและกัน ภายในเวลา 20-40 นาที (กรุณารักษาเวลา ในห้องจะมีสัญญาณเตือนเมื่อเวลาใกล้หมด) ถ้าไม่รู้จะเริ่มคุยยังไง อาจเริ่มจากการแนะนำตัวเท่าที่สะดวกใจ เช่น อายุ สิ่งที่กำลังทำอยู่ PM 2.5 สภาวะอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่คุณอยากเล่า สิ่งที่สนใจ
  เป็นพิเศษในประเด้นเหล่านี้ หรืออาจลองดูชุดคำถามเหล่านี้

  • มีประเด็นอะไรที่อยากเล่าให้ฟังเป็นพิเศษไหม? หรือเล่าเรื่องอากาศบ้านคุณให้เราฟังหน่อย

  • ประสบการณ์เกี่ยวกับ PM 2.5 ที่หนังสือเคยได้รับเป็นอย่างไร?

  • คิดว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะแก้ได้จริงไหม?

  • ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จะแก้ไขได้อย่างไร?

  • อากาศบ้านคุณเป็นอย่างไร

  • ในวันที่อากาศไม่เป็นใจ ใจคุณสบายดีไหม คุณรู้สึกอย่างไร

  • คุณได้รับผลกระทบอะไรมาบ้าง

 • การสนทนาควรอยู่บนเงื่อนไขเหล่านี้

  • โปรดเคารพความเห็นของคู่สนทนา และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกัน

  • ทุกคนมีสถานะเท่ากันหมด

  • ใส่ใจว่า “เป็นอย่างไร” มากกว่าตั้งคำถามว่า “ทำไม”

  • ไม่มีอะไรผิดหรือถูกในห้องสมุดมนุษย์ เราสนทนา และรับฟังเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่าง ในพื้นที่ปลอดภัย

  • การสนทนาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกัน

  • กิจกรรมนี้เน้นที่กระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่หาข้อสรุป ดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะการเห็นต่างบนความหลากหลาย และสามารถเล่าถึงเหตุผลให้อีกฝ่ายได้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและความเข้าใจกันมากขึ้น เมื่อคุยจบแล้วไม่จำเป็นต้องสรุปว่าคุยกันแล้วความคิดเปลี่ยนไปไหม ได้ผลว่าอย่างไร

แผนการดำเนินการ

1 - 30 ต.ค. 2565 ดำเนินงาน ติดต่อประสานงาน และออกแบบนิทรรศการ

30 ต.ค. - 11 พ.ย. 2565 เตรียมสถานที่และติดตั้งนิทรรศการ

12  พ.ย. 2565 กิจกรรมครั้งที่ 1 และเข้าร่วม Galleries’ Nights   

26  พ.ย. 2565 กิจกรรมครั้งที่ 2 และเข้าร่วม Galleries’ Nights   

1 ธ.ค. 2565 เผยแพร่กิจกรรมบนสังคมออนไลน์ 

15 ธ.ค. 2565 สรุปผลกิจกรรม

สถานที่จัดงาน : Buffalo Bridge Gallery ( BTSสะพานควาย)

Buffalo Bridge Gallery
466, 23 Phahonyothin Rd, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400
081 996 9935 https://g.co/kgs/eimaSd

https://www.facebook.com/buffalobridgegallery

**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ : 095-789-6452(วัทธ์) หรือ 081-549-1992(ส้ม)


ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อเล่น *
อายุ *
เบอร์โทรติดต่อ *
อีเมล *
ความสนใจ *
1.กรณีที่เป็นผู้อ่านหนังสือ กรุณาระบุหัวข้อที่สนใจจะพูดคุย
2.กรณีที่เป็นหนังสือในห้องสมุดมนุษย์  กรุณาระบุหัวข้อที่สนใจจะพูดคุย
สนใจในประเด็นอากาศ มลพิษ สภาพแวดล้อม อย่างไรบ้าง
วันที่เข้าเข้าร่วม
Clear selection
ช่วงเวลาเข้าร่วมผู้คุย *
ขออนุญาตในการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อนำไปสู่ การสร้างสื่อออนไลน์ในการผลักดันประเด็นนี้ต่อไป *
คุณอยากเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณให้พวกเราฟังไหม(สามารถเขียนเล่ามาได้เลย)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy