สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 (ประจำปีการศึกษา 2562)
คำชี้แจง ให้บันทึกผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ตามแบบสรุปผลของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินซึ่งเป็นผลจากมติของคณะกรรมการประเมิน
โรงเรียน *
จังหวัด *
องค์ประกอบที่ 1: การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
1.1 การศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและประเด็นพิจารณาว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กฎกระทรวงประกาศใช้
1.2 การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐาน
1.3 การประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบ
องค์ประกอบที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
2.1 การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง
2.2 การกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.3 การกำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรมโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 การกำหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้เรียนร่วมรับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ของผู้เรียนอย่างชัดเจน
2.5 การใช้งบประมาณ และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรม โครงการ
2.6 การเสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
2.7 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.8 การกำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
2.9 การเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบ
องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
3.1 การนำแผนปฏิบัติการประจำสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้
3.2 ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ ได้กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
4.1 การกำหนดผู้รับผิดชอบในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
4.2 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
5.1 การติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษานำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
5.2 การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
องค์ประกอบที่ 6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
6.1 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแนวใหม่
6.2 การนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ
6.3 การเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง *
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กำลังพัฒนา
7.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
7.2 การนำผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากการประเมินตนเองหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
7.3 การรับการติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายนอก
สรุปผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา *
ชื่อ-สกุล ผู้บันทึกข้อมูล *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy