Enesekindel ja rahulolev õpetaja
Haridus- ja koolielus toimub pidevalt midagi - muudatusi, ootusi on palju. Aeg on ka õpetaja enesetunnet tõeliselt mõjutavad tegurid välja selgitada, neid analüüsida ning õpetajate poolt avalikud seisukohad kujundada.

Oleme tänulikud, kui leiad 15 minutit, et küsimustele vastata.

Küsimustiku täitmine on anonüümne, sissejuhatavas osas olevad taustaküsimused aitavad välja selgitada, kui erinev pilt on maakonniti-ainevaldkonniti.

Suur aitäh, et annad oma panuse!

Eesti Õpetajate Liit

Millises linnas/maakonnas õpetad? *
Millises koolis töötad? *
Required
Omandivormilt on sinu kool... *
Required
Millise aine/ainevaldkonna õpetaja peamiselt oled? *
Required
Soovi korral täpsusta.
Your answer
Kaua oled koolis töötanud? *
Nädalas on mul keskmiselt koolis (koolides kokku) tunde *
Koolikultuur
1. Meie koolis võib tajuda toetust ja tõelist partnerlussuhet *
alati
enamasti
harva
pigem mitte
õpetajate vahel
õpilaste vahel
õpetajate ja õpilaste vahel
õpetajate ja juhtkonna vahel
kooli ja lastevanemate vahel
kooli ja omavalitsuse vahel
2. Minu koolis koheldakse kõiki õpetajaid võrdselt (see puudutab nii tunniplaani koostamist, puhkusepäevade võtmist, erinevate ülesannete täitmist jne.) *
Soovi korral palun täpsusta või põhjenda.
Your answer
3. Meie koolis on koos õpetajatega paika pandud palgakorralduse juhend (ühiselt on läbi arutatud kooli erinevad tööülesanded ning vajadused ja analüüsitud võimalusi) *
4. Pean oluliseks, et õpetajana on mul koolis töötades tööandja poolt pakutavad soodustused (märgi hetkel need, mida Sinule Sinu töökohas pakutakse). *
Required
Soovi korral palun täpsusta.
Your answer
5. Minu koolis on õpetajatele info kättesaadavus toimuva kohta *
6. Meie koolis on õpetajal töökorralduslik pool korraldatud hästi (lepingud, tööaeg, tunniplaan jne) *
7. Meie kooli dokumendid (arengu- ja töökavad, jne) kajastavad tegelikkust *
8. Meie kooli füüsiline keskkond toetab motiveeritud õppimist ja kaasaegset õpikäsitust *
Soovi korral palun täpsusta.
Your answer
9. Meie kooli sotsiaalne ja vaimne keskkond toetab motiveeritud õppimist ja kaasaegset õpikäsitust
Soovi korral palun täpsusta.
Your answer
10. Meie koolis on HEV õpilastega töö korraldatud *
Täpsustused, ettepanekud
Your answer
11. Meie koolis töötab *
Required
12. Meie koolis toetatakse õpetaja professionaalset arengut *
alati
enamasti
harva
pigem mitte
toimuvad igaaastased sisulised arenguvestlused
õpetajatena on meil võimalus osaleda täiendkoolitustel
korraldatakse õpetajalt õpetajale kogemuste jagamist
kooli juhtkond tunneb huvi õppimise ja õpetamise vastu meie koolis
kooliperel on ühised eesmärgid, mille poole liikumist arutatakse tihti
innustatakse kolleegidega koostööd ja luuakse selleks võimalusi
julgustatakse õpetaja kutset taotlema
Soovi korral täienda, täpsusta.
Your answer
13. Meie koolis toimub töö ainekomisjonides/õppetoolides *
Soovi korral palun täpsusta.
Your answer
14. Milliseid väärtuskonflikte koolis ette tuleb?
Your answer
15. Kuidas sekkub kooli juhtkond tekkinud konfliktidesse?
Your answer
16. Kui turvaliselt Sa ennast oma koolis tunned? *
(1 tähistab üldse mitte turvaliselt ja 5 väga turvaliselt)
17. Mis toetab koolis töötades Sinu motivatsiooni ja toob Sulle rõõmu?
Your answer
18. Mis takistab Sinul õpetajana koolis rõõmu tunda ja motiveeritud olla?
Your answer
19. Kas tunned, et saad koolis õpetajana kujundada enda arenguvõimalusi? *
20. Kas Sul on koolis piisavalt head tingimused ennast väärtustavaks õpetajaks olemisel-kujunemisel? *
Kui vastasid eelmisele küsimusele ei, siis mida soovid muuta / mis peaks Sinu arvates olema teisiti?
Your answer
21. Milliseid eeliseid näed koolis töötamises? *
Required
Soovi korral palun täpsusta.
Your answer
22. Kui enesekindla ja rahulolevana Sa ennast hetkel õpetajana tunned? *
üldse mitte
väga
Soovi korral palun põhjenda.
Your answer
Õpetaja ühiskonnas
23. Kuidas tajud ootuseid õpetajale ühiskonna poolt järgmistes valdkondades: *
(1 tähistab minimaalset ootust, 3 keskmist, 5 väga kõrget ootust)
1
2
3
4
5
õppeainete käsitlemine rohkem süvitsi
õppeainete vaheline koostöö
õpetaja roll kogukonnas
rahvuslik kultuur vs eurooplase identiteet
kultuuriliste eripärade käsitlemine koolis
individuaalne lähenemine igale õpilasele
kaasav haridus
digipädevused
ettevõtlikkus
21. sajandi oskused
24. Kas praegune põhikooli lõpetamise kord vajab Sinu meelest muutmist? *
Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, palun täpsusta soovi korral, millisel moel saaks seda korda muuta.
Your answer
25. Kas põhikoolieksamid peaksid olema ühtlasi sisseastumiseksamiteks gümnaasiumi? *
26. Kas praegune gümnaasiumi lõpetamise kord vajab Sinu arvates muutmist? *
Kui vastasid eelmisele küsimusele jah, palun täpsusta soovi korral, millisel moel saaks seda korda muuta.
Your answer
27. Milline on praegu Sinu jaoks kõige kiiremat lahendust vajav haridusprobleem ... Eesti hariduselus?
Your answer
28. ...Sinu kogukonnas?
Your answer
29. ... Sinu koolis?
Your answer
Juhul, kui mõni oluline teema jäi küsimustikus käsitlemata või soovid midagi täpsustada ja täiendada, palun kirjuta siia.
Your answer
Juhul, kui soovid isiklikult infot tulemuste kohta, kirjuta enda e-posti aadress siia.
Your answer
Suur aitäh! (Lõpetamisel vajuta SAADA ÄRA / SUBMIT)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms