แจ้งผลการประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโรงเรียนดีประจำตำบล แจ้งวัน เดือน ปี ประธาน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ซึ่ง ศนฐ.จะจัดทำระบบสารสนเทศ และการนิเทศติดตามผลต่อไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question