แบบฟอร์มการสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำชี้แจง แบบสำรวจฉบับนี้สร้างขึ้น เพื่อสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการของชุมชน/หน่วยงาน ที่อยู่ในพื้นที่รับบริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งจะนำผลการสำรวจมาประกอบการจัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป จึงขอความร่วมมือกรอกข้อมูลตามความคิดเห็นของท่านให้ครบถ้วน จักขอบคุณยิ่ง
ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
1.1 ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล
Your answer
ตำแหน่ง
Your answer
1.2 เพศ
1.3 อายุ
1.4 การศึกษา
1.5 อาชีพ/หน่วยงาน
1.6 ชื่อ-ที่ตั้งหน่วยงาน/สถานที่ทำงาน/ที่อยู่
(กรุณากรอกข้อมูลให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ/ประสานงานต่อไป)
Your answer
ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานของผู้ตอบแบบสำรวจ
2.1 ชื่อผู้นำ/หัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าสถานศึกษา
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
2.2 จำนวนสมาชิกในชุมชน/หน่วยงาน/สถานศึกษา
Your answer
2.3 กรณีเป็นผู้ต้องการรับบริการเป็นชุมชน/หมู่บ้าน
สมาชิกในชุมชนมีอาชีพหลัก..../มีอาชีพเสริม...
Your answer
- ลักษณะทรัพยากรของชุมชน/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
Your answer
- หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลสนับสนุนชุมชนในปัจจุบัน
Your answer
2.4 กรณีผู้ต้องการรับบริการเป็นสถานศึกษา
- ประเภทสถานศึกษา (หมายเหตุ ถ้าเลือก อื่นๆ ที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุณาระบุชื่อ.............................)
เปิดสอนในระดับ
2.5 กรณีผู้ต้องการรับบริการเป็นหน่วยงาน/องค์กร
- ประเภทของหน่วยงาน
ตอนที่ 3
ข้อมูลความต้องการรับบริการวิชาการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.1 ท่านรู้จัก/ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มากน้อยเพียงใด
3.2 ท่านคิดว่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ควรประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
3.3 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือไม่
ไม่เคยใช้บริการ เนื่องจาก...
Your answer
3.3 ท่าน/หน่วยงานของท่านเคยใช้บริการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือไม่
เคยใช้บริการ ในด้าน/เรื่อง...
Your answer
3.4 ประเภทการบริการวิชาการที่ต้องการ หรือต้องการความช่วยเหลือ
3.5 ข้อเสนอแนะ-ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการวิชาการเพิ่มเติม
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms