แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ (TK park Banpru)เทศบาลเมืองบ้านพรุ
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องว่างและเสนอแนะตามความเป็นจริง
มาใช้บริการวันที่ *
Your answer
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้มาใช้บริการ
1.เพศ *
2. ที่อยู่อาศัย *
3.การเดินทางมาติดต่อราชการ *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1 = น้อยที่สุด 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = มากที่สุด
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
1.1 พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อยเหมาะสม *
1.2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่ *
1.3 ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อถือ *
1.4 สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคได้อย่างเหมาะสม *
1.5 ให้บริการเหมือนกันทุกราย ไม่เลือกปฏิบัติ *
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
2.1 มีช่องทางการใช้บริการที่เหมาะสม *
2.2 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน *
2.3 มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างรวดเร็ว *
2.4 การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ว *
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 การอำนวยความสะดวก มีแบบฟอร์มต่างๆ พร้อมตัวอย่าง *
3.2 สถานที่รับรองความสะดวก มีเก้าอี้ น้ำดื่มให้บริการ *
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก *
4.ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
4.1ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม *
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy