Ankieta PONE Miasteczko Śląskie - prosimy wysłać do 18 stycznia 2019r.
Gmina Miasteczko Śląskie przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji”, który to dokument pozwoli na pozyskanie środków i realizację działań z zakresu ochrony powietrza w gminie.

Środki na sfinansowanie prac pochodzić będą z pozyskanych środków zewnętrznych, a także od inwestorów.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie potrzeba jednak informacji o planowanych przez mieszkańców inwestycjach.

W tym celu zapraszamy mieszkańców do wypełnienia niniejszej ankiety, która posłuży opracowaniu dokumentu PONE oraz umożliwi ubieganie się o dofinansowanie.

W razie pytań, uwag związanych z ankietą lub Programem prosimy o kontakt z:
• Urzędem Miejskim – tel. 32 39 380 29
• Firmą Ekoscan Innowacja i Rozwój sp. z o. o., która zajmuje się opracowaniem dokumentu – tel. 794 243 787, 792 243 788, e-mail: justyna.zastrzezynska@ekoscan.pl

Klikając przycisk poniżej "DALEJ", a następnie na końcu ankiety "PRZEŚLIJ" potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych:

Informację sporządzono na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) – opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z działalnością Urzędu podejmowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) i ustaw prawa materialnego na podstawie których Urząd realizuje zadania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA:
Administratorem jest: Gmina Miasteczko Śląskie, w imieniu której działa Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: um@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora: 42-610 Miasteczko Śląskie ul. Rynek 8
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych w osobie Agnieszki Nowak, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email anowak@miasteczko-slaskie.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA :
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu: ochrony środowiska w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śl.
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym ustawy Prawo ochrony środowiska określających realizację powyższego zadania.
ODBIORCY DANYCH:
W celu realizacji zadań wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustaw szczególnych określających realizację powyższych zadań służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ:
Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego tylko w sytuacji jeżeli przepis prawa zobowiązuje administratora danych do ich przekazania i za pośrednictwem organów wymienionych w tych przepisach lub bezpośrednio jeżeli przepis tak stanowi.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Dane w poszczególnych referatach będą przetwarzane tak długo jak stanowi przepis Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH:
Pani/Pana dane zbierane są bezpośrednio od Pana/Pani na Pani/ Pana wniosek.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustaw szczególnych określających realizację powyższych zadań oraz z ustawy o samorządzie gminnym.


Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service