ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
เจาะลึกเทรนด์ธุรกิจอาหารปี 2563 วิกฤตหรือโอกาส SMEs ไทย
Email address *
ชื่อนิติบุคคล *
ประเภทธุรกิจ *
ชื่อธุรกิจ *
เลขนิติบุคคล *
โทรศัพท์
มือถือ *
จังหวัดที่อาศัยปัจจุบัน *
เป็นลูกค้า SME Development Bank *
ประเภทสินเชื่อ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 สินเชื่อ)
การเตรียมเอกสารเบื้องต้นสำหรับการขอสินเชื่อ
นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด
1.หนังสือรับรองบริษัท / บริคณห์สนธิและข้อบังคับ / หนังสือรับรองตราประทับ (บอจ.3) / บัญชีรายชื่อผุ้ถือหุ้น(ไมเกิน 30 วัน นับจากวันยื่นขอกู้)
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการสมรส ของผุ้มีอำนาจลงนาม คู่สมรส และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นจำนวนมากกว่าร้อยละ 20
3.ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเฉพาะ ที่ราชการกำหนด
4.งบการเงินฉบับยื่นสรรพากร พร้อมหมายเหตุประกอบงบ การเงินย้อนหลัง 3 ปี
5.สรุปรายรับ – รายจ่าย 12 เดือน
6.เอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้า เช่น บิลซื้อ-ขาย อย่างน้อย 1 เดือน
7.หลักฐานการชำระมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
8.Bank Statement ย้อนหลัง 6-12 เดือน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of PMG Corporation. Report Abuse