การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 10 หมวด 51 เรื่อง
เมื่อท่านบันทึกข้อมูลเสร็จสิ้น ให้เลื่อนลงไปบรรทัดสุดท้าย คลิ้ก " ส่ง " ข้อมูลจะถูกส่งให้สำนักงานจังหวัดสตูลในทันที
รูปแบบของส่วนราชการ *
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) *
Your answer
ข้อมูลระหว่างวันที่ (ระบุ วัน เดือน ปี) *
Your answer
ในระหว่างช่วงสัปดาห์นี้มีข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลหรือไม่ *
หากตอบว่า "ไม่มี" ให้เลื่อนลงไปบรรทัดสุดท้าย ทำการคลิ้ก "ส่ง"
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 1.1 จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(ระบุจำนวน.....กิจกรรม)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน.....คน)
Your answer
1.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(ระบุจำนวน.....กิจกรรม)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน.....คน)
Your answer
1.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 1
Your answer
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 2.1 การป้องกันและการปราบปรามอาชญากรรม 2.2.1 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
พบการกระทำความผิด
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.1.2 การตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันอาชญากรรม
โรงแรม โรงงาน สถานบริการ หอพัก (ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
สถานประกอบการ
(ระบุจำนวน......แห่ง)
Your answer
พบการกระทำความผิด
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
2.1.3 การจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.1.4 การจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการพนัน
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.1.5 คดีสำคัญที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.1.6 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรม
(ระบุจำนวน......เครือข่าย)
Your answer
สมาชิกเครือข่าย
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.2.1 จับกุมคดียาเสพติด
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.2.2 การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.2.3 การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.2.4 การเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็ง เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด
(ระบุจำนวน......หมู่บ้าน / ชุมชน)
Your answer
2.3 การป้องกันการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว 2.3.1 การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าวและคนเข้าเมือง
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
2.3.2 จัดกิจกรรมเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
2.4 จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์และการปฏิรูป
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
2.5 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ชายแดน 2.5.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับท้องถิ่น (เฉพาะพื้นที่ชายแดน)
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
2.6 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรม
ที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัดตามข้อ 2 และรายละเอียดของคดี ข้อ 2.1.5
Your answer
3. การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้/ลดรายจ่าย
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
3.2 การแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบ ผู้ยื่นคำร้อง
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
แก้ไขสำเร็จ
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
3.3 การดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้
(ระบุจำนวน......โครงการ)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
3.4 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
3.5 การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนที่ยากจน
(ระบุจำนวน......แปลง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......ครัวเรือน)
Your answer
3.6 การแก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อน/เขตพื้นที่ป่า/เขตที่ดินสาธารณประโยชน์
(ระบุจำนวน......แปลง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......ครัวเรือน)
Your answer
3.7 โครงการ/กิจกรรมเด่น
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 3
Your answer
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 4.1 จัดกิจกรรมทะนุบำรุงศาสนา/จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
4.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 4
Your answer
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารสุขและสุขภาพของประชาชน 5.1 จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ/อุบัติภัย
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
5.2 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ 5.2.1 การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด (โรคอุบัติใหม่/โรคอุบัติซ้ำ)
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
5.2.2 การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ/เฝ้าระวังโรคระบาด
(ระบุจำนวน......เครือข่าย)
Your answer
สมาชิกเครือข่าย
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
5.3 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
5.4 โครงการ/กิจกรรมเด่น
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 5
Your answer
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ประกอบการเข้าร่วม
(ระบุจำนวน......ราย)
Your answer
สร้างรายได้
(ระบุจำนวน......บาท)
Your answer
6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนของจังหวัด
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
6.3 จัดกิจกรรมเพื่อรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
6.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
6.5 จัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิต/ลดต้นทุน/กระจายสินค้าทางการเกษตร
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
6.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
6.7 การดำเนินการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/การขาดแคลนน้ำในภาคเกษตร
(ระบุจำนวน......โครงการ)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
6.8 จัดกิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ประกอบการที่ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......ราย)
Your answer
6.9 โครงการ/กิจกรรมเด่น
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 6
Your answer
7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 7.1 จัดกิจกรรมเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้ประกอบการ
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
7.2 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
แรงงานที่ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
7.3 การดำเนินโครงการเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(ระบุจำนวน......โครงการ)
Your answer
7.4 โครงการ/กิจกรรมเด่น
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 7
Your answer
8. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 8.1 จัดกิจกรรมป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
8.2 การจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ระบุจำนวน......คดี)
Your answer
ผู้ต้องหา
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
8.3 จัดกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
8.4 จัดกิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมือง
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ขนาดพื้นที่ที่ได้ประโยชน์
(ระบุจำนวน......ตารางเมตร)
Your answer
8.5 จัดกิจกรรมดูแล รักษาลำคลองสาธารณะ เช่น การกำจัดผักตบชวา ฯ
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
ขนาดพื้นที่ที่ได้ประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
8.6 โครงการ/กิจกรรมเด่น
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 8 และรายละเอียดกิจกรรม ตามข้อ 8.3
Your answer
9. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 9.1 การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรม 9.1.1 การให้บริการประชาชน (One Stop Service/Service Link/ข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา/ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ)
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......ตน)
Your answer
9.1.2 รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ (เริ่มตั้งแต่เปิดศูนย์ฯ ตามประกาศ คสช. ที่ 96)
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
อยู่ระหว่างดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
9.1.3 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว/ชุดปฏิบัติการตำบล
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
9.2 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 9.2.1 การดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ระบุจำนวน......กรณี)
Your answer
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
9.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ระบุจำนวน......ครั้ง)
Your answer
9.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 9
Your answer
10. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 10.1 การอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชน
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
ผู้ได้รับประโยชน์
(ระบุจำนวน......คน)
Your answer
10.2 การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (ยกเว้น การดำเนินการของฝ่ายตุลาการ)
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยไม่ต้องนำเรื่องสู่กระบวนการของศาล
(ระบุจำนวน......เรื่อง)
Your answer
10.3 โครงการ/กิจกรรมเด่น
หรือโครงการ/กิจกรรมที่เป็นความคิดริเริ่มของจังหวัด ตามข้อ 10
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service