แบบสอบถามความพึงพอใจการรับบริการอบต.แม่เกิ๋ง
คำชี้แจง แบบประเมินนี้ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลแม่เกิ๋ง ที่มีต่อการบริหารงานของอบต.แม่เกิ๋ง ผ่านทางระบบมือถือโดยใช้คิวอาร์โค้ด โดยมีกำหนดการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอให้ผู้บริหารตลอดจนประชาชนได้รับทราบ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป จึงขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
1. ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
การศึกษา
Clear selection
อาชีพหลัก
2. ส่วนที่ 2 คำถาม
2.1 บุคลากร
ผู้บริหาร อบต. แม่เกิ๋ง สามารถแก้ไขปัญหาหรือสนองตอบความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนตำบลแม่เกิ๋งได้มากน้อยเพียงใด
Clear selection
บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ อบต.แม่เกิ๋ง ปฏิบัติงานการบริการประชาชนมีพฤติกรรมที่ดี เช่น มารยาทดี พูดดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร ตลอดจนบริการด้วยความรวดเร็วและอื่นๆมากน้อยเพียงใด
Clear selection
สมาชิกสภาอบต.แม่เกิ๋ง ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ติดต่อประสานงานในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเพียงใด
Clear selection
2.2 ด้านสถานที่
อาคารสำนักงาน อบต.แม่เกิ๋ง
สำนักงานอบต.แม่เกิ๋ง มีความสะอาด เรียบร้อย
Clear selection
สำนักงานอบต.แม่เกิ๋ง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมช่วยเหลือประชาชน เช่น คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องถ่ายเอกสาร
Clear selection
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เกิ๋ง
ห้องน้ำ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เกิ๋ง มีความสะอาด เรียบร้อย
Clear selection
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่เกิ๋ง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่ เหมาะสม พร้อมจะพัฒนาทักษะทางกายและใจ สำหรับเด็กเล็ก
Clear selection
ห้องประชุมอบต.แม่เกิ๋ง
ห้องน้ำ และห้องประชุมอบต. แม่เกิ๋ง มีความสะอาด เรียบร้อย
Clear selection
ห้องประชุมอบต.แม่เกิ๋ง มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ เครื่องฉาย(โปรเจ็คเตอร์) เครื่องคอมพิวเตอร์
Clear selection
ศูนย์อปพร. และบริเวณโดยรอบ
ห้องศูนย์อปพร. พร้อมห้องน้ำ บริเวณโดยรอบมีความสะอาด เรียบร้อย
Clear selection
ห้องศูนย์อปพร. มีความพร้อมด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับไฟป่า
Clear selection
สนามหญ้า และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ลานจอดรถ
สนามหญ้า และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ลานจอดรถ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม
Clear selection
2.3 ด้านการบริหารจัดการ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
Clear selection
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
Clear selection
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
Clear selection
การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
Clear selection
ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
Clear selection
การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
Clear selection
ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
Clear selection
การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
Clear selection
ข้อเสนอแนะ หรือ คำแนะนำอื่นๆ ที่ต้องการให้พัฒนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy