โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
แบบประเมิน

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สรุปผลการปฏิบัติกิจกรรมเท่านั้น
2. แบบประเมินมี 3 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว ความคิดเห็นต่อกิจกรรมข้อเสนอแนะอื่น ๆ
3. กรุณาตรวจเช็คข้อคำถามแล้วทำเครื่องหมาย (/) ในช่องคะแนนที่ต้องการเลือก

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ 17-18 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ดำเนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
2. ชั้นปี *
3. สาขาวิชา *
ส่วนที่ 2 : ความคิดเห็นต่อกิจกรรม
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด 5
มาก 4
ปานกลาง 3
น้อย 2
น้อยที่สุด 1

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม *
1.2 ลำดับขั้นตอนในการจัดกิจกรรม *
1.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม *
1.4 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม *
2. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
2.1 สถานที่จัดกิจกรรม *
2.2 มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม *
2.3 บรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เหมาะสม สะอาด และปลอดภัย *
3. ผลที่ได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
2.4 วัสดุ/อุปกรณ์/ อาหาร เหมาะสม และมีความพร้อม *
3.1 ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน *
3.2 จิตสำนึกทัศนคติความตระหนักต่อจิตสาธารณะ *
3.3 การมีส่วนร่วมและในการทำงานเป็นทีม *
4. โดยภาพรวมทั้งหมดท่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ *
ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ระบุ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service