Google ฟอร์ม

ประเภทการละเมิด:

นโยบายของเราเกี่ยวกับภาพอนาจาร

เราไม่อนุญาตให้แชร์หรือเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นภาพเปลือย พฤติกรรมทางเพศที่ชัดเจน หรือเนื้อหาที่มีความโจ่งแจ้งในเรื่องเพศ และเราไม่อนุญาตให้เผยแพร่เนื้อหาที่ดึงดูดการเข้าชมไซต์ภาพอนาจารในเชิงพาณิชย์ หรือส่งเสริมการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เพศสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวหรือกับสัตว์

เรามีนโยบายที่จะไม่รอมชอมต่อเนื้อหาที่ใช้ประโยชน์ในทางมิชอบจากเด็กไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหมายความว่าเราจะยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่เราพบว่ามีการแชร์หรือเผยแพร่ภาพการทำร้ายเด็กทางเพศ เรายังจะรายงานเนื้อหาและเจ้าของภาพนั้นต่อผู้บังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้ เราไม่อนุญาตให้มีการแชร์หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวกับเด็ก

ยกเลิก
ส่งรายงานการละเมิด