แบบประเมินตนเองคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ม.3/1 ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบลงในช่องซึ่งตรงกับคุณลักษณะของนักเรียนด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
ใส่เลขที่ ชื่อ - สกุล นักเรียนตามลำดับ
Your answer
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
1.1 เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
1.2 ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติ
1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระ
2.ซื่อสัตย์สุจริต
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งกาย และวาจา ใจ
2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ
3.มีวินัย
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4.ใฝ่หาความรู้
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
5.อยู่อย่างพอเพียง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย
6.2 ทำงานด้วยเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย
7. รักความเป็นไทย
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความกตัญญูกตเวที
7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
8.มีจิตสาธารณะ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง
พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง
8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
8.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms