Cais Swyddog Amgylcheddol - Environmental Officer Application
Wyt ti eisiau gyrfa o fewn y maes amgylcheddol? Dyma gyfle i ennill profiad gwerthfawr, trio rhywbeth newydd, a helpu busnesau lleol! Mae gan Llwyddo'n Lleol 2050 ac Arloesi Gwynedd Wledig gynnig unigryw i griw o bobl ifanc ledled Môn a Gwynedd. Cyfle am waith cyflogedig rhan amser i weithio fel SWYDDOG AMGYLCHEDDOL i fusnesau lleol yn eich ardal dros gyfnod o 12 wythnos! Yn ogystal â swydd rhan amser, bydd hyfforddiant gwaith amgylcheddol yn cael ei ddarparu drwy sesiynau wythnosol gydag arbenigwyr o fewn y maes. Cyfle GWYCH i ddatblygu sgiliau newydd, creu cysylltiadau â busnesau lleol, ac i fod yn rhan o brosiect cyffrous sy'n cefnogi llwyddiant lleol!

Fel rhan o'r cynllun bydd gofyn i chi gyfrannu at ymgyrch cyfryngau cymdeithasol Llwyddo'n Lleol 2050 drwy baratoi fideos a/neu cymryd rhan mewn gweithgareddau i godi ymwybyddiaeth am faterion amgylcheddol lleol.

Os oes gen ti gwestiwn am y cynllun plis cysyllta â jade@mentermon.com.

*********************************

Do you want a career in the environmental sector? This is an opportunity to gain valuable experience, try something new, and help local businesses! Llwyddo'n Lleol 2050 and Arloesi Gwynedd Wledig have a unique opportunity for a group of young people across Anglesey and Gwynedd. An opportunity for part-time paid work as an ENVIRONMENTAL OFFICER for local businesses in your area over a 12 week period! As well as a part-time job, training will be provided through weekly sessions with experts within the environmental sector. This a great opportunity to develop new skills, make connections with local businesses, and be part of an exciting project that supports local success!

As part of the scheme you will be required to contribute to the Llwyddo'n Lleol 2050 social media campaign by producing videos and / or participating in activities to raise awareness of local environmental issues.

If you have any questions about the scheme please contact jade@mentermon.com.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Enw/Name
Lleoliad/Location
Oedran/Age
Beth yw eich gallu Cymraeg? What is your Welsh language proficiency?
Clear selection
Faint o ddyddiau yr wythnos byswch yn gallu eu rhoi i'r prosiect hwn? How many days a week could you give to this project?
Clear selection
Oes gen ti brofiad blaenorol o fewn y maes amgylcheddol? Do you have any previous experience in environmental work?
Clear selection
Os OES, beth yw dy brofiad blaenorol? If YES what is your previous experience?
Pa sgiliau sydd gennych ar gyfer y rôl yma? What skills do you have for this role?
Eglurwch pam byswch yn hoffi derbyn y gefnogaeth mae'r prosiect yma yn ei gynnig? Explain why you're interested in the support offered through this project?
Beth ydych yn gobeithio derbyn o'r hyfforddiant sy'n cael ei gynnig? What are you looking to get from the training programme?
Sut byddech chi’n codi ymwybyddiaeth o heriau amgylcheddol lleol trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a/neu lwyfannau creadigol?/ How would you raise awareness of local environmental challenges through the use of social media and/or creative platforms?
Manylion cyswllt (rhif ffôn ac e-bost) / Contact Details (phone number and e-mail)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy