แบบสอบถามควมถึงพอใจใการบริหารและการจัดการศึกษาของสำักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุปรุสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ
4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ
ศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
ด้านวิชาการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติและความต้องการของสถานศึกษา
3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
4. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิตพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงึุณภาพการศึกษา
7. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทำวิจัยและนำผลการวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
9. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่า
ด้านงบประมาณ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.การขอตั้ง จัดสรร และโอนเงินงบประมาณในสถานศึกษา
2. การวางแผนการใช้งบประมาณถูกต้องตามระเบียบ/กฏหมายที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบาย
3. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดระบบการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุอย่างชัดเจน
4. การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ด้านการวางแผนการใช้งบประมาณให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. การนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา
6. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา
7. การให้คำปรึกษาช่วยเหลือ แนะนำ ในการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแก่สถานศึกษา
8. การนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางาน
9. จัดทำเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านงบประมาณประจำปีอย่างเป็นระบบ
10. การประเมินความเสี่ยงด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ...
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service