แบบสอบถามควมถึงพอใจใการบริหารและการจัดการศึกษาของสำักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุปรุสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดประเด็นการประเมินความพึงพอใจตามภารกิจ
4 ด้าน ในแต่ละด้านประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการ
ศึกษา รวมทั้งการใหบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ระดับประเมินความพึงพอใจ มี 5 ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด
3. โปรดระบุระดับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
ด้านวิชาการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. การพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และตามความต้องการของสถานศึกษา
3. การส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตามบริบทของสถานศึกษา
3. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
6. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลายและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
7. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
8. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทำวิจัยไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
9. การส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10. การส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรูปแบบเครือข่าย
ข้อเสนอแนะ...
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service