FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZÓSTEJ EDYCJI KONKURSU "BYĆ POLAKIEM"

  I. INFORMACJE OGÓLNE

  Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z formularzem, poprawne wypełnianie danych osobowych, wraz z polską pisownią, uzupełnienie wszystkich pól, zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy. Informujemy, że ocenione zostaną prace tylko tych osób, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy, gdyż jest on nieodłączną częścią pracy. Podany adres mailowy będzie podstawową formą komunikacji z uczestnikami.

  II. DANE UCZESTNIKA KONKURSU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. INFORMACJE O SZKOLE POLSKIEJ, W KTÓREJ UCZY SIĘ UCZESTNIK KONKURSU

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV. TEMATY PRAC DO WYBORU

  Grupa I – wiek 8 – 12 lat Bohaterowie polskich książek w podróży dookoła świata Grupa II – wiek 13 – 15 lat „Wnioskuję o przyznanie Orderu Uśmiechu Polce/Polakowi - …....” Grupa III – wiek 16 – 18 lat PRL we wspomnieniach moich najbliższych Grupa IV - wiek 19 – 25 lat „Aby Polska flaga nigdy nie powiewała niżej niż flagi innych państw” [słowa Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego] Grupa V – MULTIMEDIALNA – bez ograniczeń wiekowych 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie
  This is a required question

  V. ZGODA AUTORA PRACY (w przypadku niepełnoletnich - rodziców/prawnych opiekunów)

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i/lub mojego dziecka, zawartych w powyższym formularzu konkursowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji VI edycji Konkursu "Być Polakiem" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)." Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem VI edycji Konkursu "Być Polakiem", że praca konkursowa jest pracą autorską, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie, skracanie i redagowanie przesłanej pracy.
  This is a required question

  VI. DANE ORGANIZATORA

  Fundacja "Świat na Tak" Al. J. Ch. Szucha 27 00-580 Warszawa tel. +48 22 629 35 75 +48 22 629 63 34 Koordynator Konkursu "Być Polakiem" - Robert Konieczny email: bycpolakiem@swiatnatak.pl, fundacja@swiatnatak.pl www.swiatnatak.pl