แบบสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
คำชี้แจง
1. แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาจาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
2. ผลการสำรวจครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสำรวจนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด
3. โปรดกรอกข้อความที่ตรงกับความเป็นจริง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. Report Abuse