แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์
เนื่องจากสาขาวิชามีความประสงค์จะสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาในสาขา จึงขอความร่วมมือทำแบบสอบถามนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
เพศ *
ชั้นปี *
ข้อคำถาม
ระดับคะแนน มีดังต่อไปนี้
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
นักศึกษาคิดว่าการจัดการด้านวัสดุการศึกษา เอกสารประกอบ การสอน อาคารสถานที่ของการเรียนในสาขาวิชา ต่อไปนี้มีความเหมาะสมอย่างไร *
5
4
3
2
1
1. มีวัสดุที่ช่วยในการศึกษาค้นคว้าและฝึกปฏิบัติ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การเชื่อมต่อไร้สาย และวัสดุอื่นๆ
2. มีตำรา เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนสาขาวิชา ในห้องสมุด
3. มีแหล่งการเรียนรู้และการสืบค้นผ่านเครือข่าย
4. มีเอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับวิชาที่เรียนและมีความทันสมัย
5. ห้องเรียน เก้าอี้ โต๊ะ มีสภาพที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
6. ห้องเรียนมีเครื่องโสตทัศนูปกรณ์เช่น โทรทัศน์ เครื่องฉายภาพ ลำโพง ไมค์
7. มีสถานที่พักรอระหว่างเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา
8. มีสถานที่ให้นักศึกษาปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service