แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการอบรมตามกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor)
เกณฑ์การประเมิน 1 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับน้อยที่สุด
2 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับน้อย
3 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับปานกลาง
4 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับมาก
5 หมายถึง ประเมิน ผลอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อมูลเบื้องต้น
กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม *
แบบประเมิน
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนการอบรม *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน เชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม
ระยะเวลาในกาอบรมมีความเหมาะสม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนอบรม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้หลังอบรม
สามารถบอกประโยชน์ของการอบรม
สามรถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้
สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่เพื่อน ครอบครัวและชุมชนได้
มีความมั่นใจละสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา.