การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ตามเจตนารมณ์มาตรา 54 และ 258 วรรค จ ของรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ต้องการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อให้การศึกษาของประเทศสามารถสร้างผู้เรียนที่มีศักยภาพ พัฒนาทักษะรอบด้าน ให้ผู้เรียนมีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัด
มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างเเท้จริง
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางด้านการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการรับฟังความคิดเห็นของผูัมีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับประเด็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กำหนดใน ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อนำความคิดเห็นของท่านเป็นฐานข้อมูลสำคัญประกอบการจัดทำ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อไป
ปัจจุบันท่านดำรงตำเเหน่งใด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service