มหาวิทยาลัยเกริก

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารร่มพฤกษ์

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย หรือเติมข้อความในช่องว่าง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารร่มพฤกษ์ 2. แบบสอบถามนี้มี 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของวารสารร่มพฤกษ์ ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของรูปเล่มวารสารร่มพฤกษ์ ตอนที่ 4 ความพึงพอใจและความต้องการให้วารสารมีการพัฒนา

  ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question