มหาวิทยาลัยเกริก
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารร่มพฤกษ์
คำชี้แจง
กรุณาทำเครื่องหมาย หรือเติมข้อความในช่องว่าง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านวารสารร่มพฤกษ์
2. แบบสอบถามนี้มี 4 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบและเนื้อหาของวารสารร่มพฤกษ์
ตอนที่ 3 ความเหมาะสมของรูปเล่มวารสารร่มพฤกษ์
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจและความต้องการให้วารสารมีการพัฒนา
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ *
2) สถานภาพ *
3) อายุ *
4) ระดับการศึกษา *
5) อาชีพ *
6) ท่านเคยอ่าน / เคยสมัครเป็นสมาชิกรายปี วารสารร่มพฤกษ์ ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ *
7) ท่านเริ่มอ่านวารสาร ตั้งแต่ปีใด (โปรดระบุปี พ.ศ.)
8) ท่านอ่านวารสารร่มพฤกษ์ ที่ระบุในข้อที่ 7 ทุกฉบับหรือไม่ *
9) เหตุผลที่เลือกอ่านวารสารร่มพฤกษ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
10) ท่านทราบหรือไม่ว่ามีบริการวารสารร่มพฤกษ์ออนไลน์ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy