ทะเบียนคุมวันลาป่วย

จำนวนบุคลากร สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
ข้าราชการ 19 คน
ลูกจ้างประจำ 6 คน
พนักงานราชการ 12 คน
จ้างเหมาบริการ 15 คน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question