การรายงานผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในสถานศึกษา พอเพียง สำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
เพื่อการคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและผลการปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาพอเพียงระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ครูและนร.แกนนำเขียนเรื่องเล่าการน้อมนำหลักการทรงงานสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิต คนละ 1 หัวข้อหลักการทรงงาน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 ต่อคน ประกอบด้วย หลักการทรงงาน แนวทางปฏิบัติ ระยะเวลาในการดำเนินการและผลที่ได้รับจากการน้อมนำหลักการทรงงาน (file word)
2. คลิปการจัดกิจกรรมขยายผลการน้อมนำหลักการทรงงานสู่วิถีชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน ในภาคเรียนี่ 2 /2560 โดยการระดมสมองของนักเรียนแกนนำ ความยาว 4 นาที่ ประกอบด้วย ชื่อกิจกรรม หลักการทรงงาน วิธีการดำเนินการ จำนวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในการดำเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ (clip VDO)
ส่งไฟล์ข้อมูล ตามราละเอียดด้านล่าง
ที่หนังสือนำส่ง
Your answer
โรงเรียน
Your answer
เรื่องเล่านักเรียนแกนนำ
ชื่อ สกุล นักเรียนแกนนำสถานศึกษาพอเพียง (1)
Your answer
ชื่อเรื่องเล่า (1)
Your answer
ชื่อ สกุล นักเรียนแกนนำภาษาไทย (2)
Your answer
ชื่อเรื่องเล่า (2)
Your answer
ชื่อ - สกุล ครูแกนนำศาสตร์พระราชา
Your answer
ชื่อเรื่องเล่า (3)
Your answer
link file เรื่องเล่า ที่ 1-3
Your answer
link clip VDO การจัดกิจกรรมขยายผล ภาคเรียนที่ 2/60 ของนักเรียนแกนนำ
Your answer
ชื่อ สกุล ผู้กรอกข้อมูล
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms