Afrikaans Gr 12 EAT Aanlyntoets: Fiela se kind
Hierdie is 'n aanlyntoets oor Fiela se kind. Beantwoord al die vrae. Die toets word outomaties nagesien en jy sal jou uitslae kry onmiddellik nadat jy die toets voltooi het. Jy het 1 uur om die toets te voltooi. Voorspoed. / This is an online test on Fiela se kind. Answer all the questions. The test is automatically marked and you will get your results immediately after you have completed the test. You have 1 hour to complete the test. Good luck.
Wat is jou naam? *
Your name?
Wat is jou van? *
Your surname?
In watter provinsie gaan jy skool? *
Province?
Naam van jou skool? *
Your school?
Fiela se kind: Dalene Matthee
Hierdie is kontekstuele vrae. Lees die uittreksels aandagtig deur en beantwoord dan die vrae soos aangedui.
Teks A
1. Kies die korrekte antwoord om die volgende sin mee te voltooi: "Barta kom soos ‘n gedaante deur die mis aan." Die funksie van die mis in hierdie toneel is om...
1 point
Clear selection
2. Wie was die magistraat wat besluit het dat Benjamin die Van Rooyens se seun was?
1 point
Clear selection
3. Fiela het vir Benjamin voorberei op moontlike vrae wat hulle vir hom in die hof kon vra. Watter TWEE vrae het die magistraat NIE gevra NIE?
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Die magistraat het NIE hierdie vraag gevra nie.
Hoe het jy jou ma se kind geword?
Wie is jou ma?
Waar kry jy daardie hemp?
Wat is in jou trommel?
4. Lukas is saam met Elias en Barta van Rooyen huis toe. Kies die korrekte TWEE antwoorde. Barta was van die begin af...
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Korrek
besorgd oor Lukas.
versigtig vir Elias.
ongeduldig met Lukas.
kwaad vir Elias.
5. Kies die korrekte antwoord: As Lukas se lewe by die Van Rooyens met Benjamin se lewe saam met Fiela-hulle vergelyk word, sien jy dadelik dat dit...
1 point
Clear selection
Teks B
6. Wat kan ons uit hierdie skokreaksie van Barta aflei? Kies TWEE KORREKTE antwoorde.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Captionless Image
Korrek
Barta was bang die Komoeties kom maak moeilikheid.
Barta was bang Elias sou haar slaan as sy die waarheid praat.
Barta wou nie hê Lukas moes die Komoeties bo hulle kies nie.
Barta wou nie hê Lukas moes uitvind dat sy gejok het nie.
7. Kies TWEE redes waarom dit vir Lukas goed sou wees as Barta vir hom die waarheid omtrent sy eie identiteit vertel het:
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Korrek
Mr. Benn sou hom dan dadelik in diens geneem het.
Benjamin/Lukas sou geweet het dat Nina nie sy suster is nie.
Benjamin sou gouer kon teruggaan na Fiela-hulle toe.
Hy sou nooit vir Nina ontmoet het nie
8. Kies watter TWEE lesse oor MAG ons uit die situasie hieronder kan leer:
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Captionless Image
Korrek
Mense in magsposisies moenie hul mag misbruik nie.
Mense in magsposisies is altyd reg.
Mense in magsposisies is altyd verkeerd.
Die misbruik van mag kan mense se lewens ontwrig/vernietig.
9. Kies TWEE redes waarom 'n mens Lukas nie kan blameer dat hy hier so kwaad was nie.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Captionless Image
Korrek
Hy het weer die Lange in Knysna raakgeloop.
Hy was moeg omdat hy so ver gestap het.
Die Lange het Lukas se hele lewe deurmekaar gekrap.
Die Lange het vir hom probleme geskep oor sy gevoelens vir Nina.
Teks C
10. Kies die TWEE korrekte antwoorde hieronder. Uit hierdie gedeelte is dit duidelik dat die inhoud van die brief bedoel was om vir Benjamin .................... te laat voel.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Korrek
hartseer
gemotiveerd
goed
teleurgesteld
11. Fiela het hierdie raad wat sy vir Benjamin gegee het, ook in haar eie lewe toegepas. Kies TWEE feite waarom hierdie stelling WAAR is.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Captionless Image
Waar
Sy het die skande van Tollie se tronkstraf oorkom.
Sy het twee keer Knysna toe geloop om met die magistraat te gaan praat.
Sy het op 'n hopie gaan sit en treur.
Sy het vir Benjamin in die Bos gaan haal.
12. Fiela het vir iemand in die brief groete gestuur. Vir wie was dit? Kies die korrekte antwoord hieronder.
1 point
Clear selection
13. In hierdie drama lees ons van Benjamin/Lukas se soeke na identiteit. Kies elke keer die regte antwoord uit die vyf moontlikhede langsaan wat by die stelling pas.
(Draai nou jou foon DWARS./Turn your phone now to view in LANDSCAPE mode.)
4 points
Hoogtepunt/Klimaks
Eksposisie
Ontknoping
Motoriese moment
Verwikkeling
Benjamin wonder die hele tyd wie hy regtig is.
Barta vertel die waarheid oor Lukas.
Lukas kies om Fiela Komoetie se kind te wees.
Die sensusmanne sien vir Benjamin by die Komoeties.
Clear selection
14. Omdat Benjamin 'n wit kind was, het die sensusmanne gedink Benjamin sou beter af wees by die Van Rooyens. Kies TWEE redes waarom dit IRONIES is.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Hierdie is ironies.
Die Van Rooyens was arm./Fiela het grond besit.
Benjamin sou dan by sy biologiese ouers bly.
Benjamin was gelukkiger by die Komoeties.
Die Bos was 'n beter plek vir Benjamin om te bly.
Teks D
15. Wat dink jy/voorspel jy gaan met Benjamin gebeur as hy terugkeer Lange Kloof toe? Kies TWEE logiese voorspellings hieronder. (Hou die hele drama in gedagte.)
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Captionless Image
Ja
Hy sal 'n groot volstruisboer word.
Hy sal met Nina trou.
Hy sal vir Tollie help om uit die tronk uit te ontsnap.
Hy sal sy ander broers en susters sleg behandel.
16. Kies TWEE redes waarom 'n mens kan verstaan dat Lukas as jong man weer sy naam verander na die naam, Benjamin Komoetie, wat hy as kind gehad het.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Korrek
Dit is vir hom 'n mooier naam as wat hy gehad het.
Hy wou die van, Komoetie, gebruik om mee te spog.
Lukas was nooit regtig deel van die Van Rooyengesin nie.
In sy hart was hy 'n Komoetie.
17. Verskillende karakters het 'n positiewe rol in Lukas se lewe gespeel. Kies elke keer die regte karakter uit die vyf moontlikhede langsaan wat by die inligting pas.
(Draai nou jou foon DWARS./Turn your phone now to view in LANDSCAPE mode.)
4 points
Nina
Tant Malie
Fiela
Miss Weatherbury
Barta
Hierdie karakter het voorsiening gemaak vir Lukas se toekoms.
Hierdie karakter het Lukas gehelp om die waarheid oor sy identiteit te kry.
Hierdie karakter het dit vir Lukas makliker gemaak om in die Bos aan te pas.
Hierdie karakter het vir Lukas rustig laat voel oor sy suster se veiligheid.
Clear selection
18. Kies TWEE maniere hoe die TITEL van die drama aan die einde van die verhaal beklemtoon word.
Jy mag SLEGS TWEE antwoorde kies. Indien jy meer antwoorde kies, sal jy nie hierdie toets kan indien nie.
2 points
Korrek
Lukas wou niks met Kaliel te doen hê nie.
Lukas het bevestig dat hy Fiela se kind was.
Lukas het aangekondig dat sy naam Benjamin Komoetie was.
Lukas het teruggegaan na John Benn toe.
19. Sekere PLEKKE het 'n groot rol in Benjamin se lewe gespeel. Kies elke keer die regte plek uit die vyf moontlikhede langsaan wat by die inligting pas.
(Draai nou jou foon DWARS./Turn your phone now to view in LANDSCAPE mode.)
4 points
Die hof
Lange Kloof
Die Bos
Die see
Miss Weatherbury se huis
By hierdie plek het Benjamin sy ware gevoelens gaan uitpraat.
By hierdie plek het Benjamin soos 'n slaaf gevoel.
By hierdie plek het Benjamin se groot verwarring oor sy identiteit begin.
By hierdie plek het Benjamin baie selfversekerd gevoel.
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy