MOP 08 - The Topic That Satan Hates
Email address *
Pangalan *
Apilyedo *
Mobile Number (Whatsapp Number if Available) *
1. Itinatag ng Diyos ang Sabbath sa katapusan ng sanglinggong pag-gawa bilang paalaala sa _____ at sa ______. *
1 point
2. Sinabi ni Jesus na ang Sabbath kagaya ng kasal, ay para lamang sa mga Judio. *
1 point
3. Si Jesus, Pablo, at lahat ng mga apostoles ay nangingilin sa araw ng Sabbath.  *
1 point
Required
4. Ipapangilin pa rin ba natin ang Sabbath sa Ika-pitong araw sa bagong langit at bagong lupa? *
1 point
5. Ayon sa Biblia, anong araw ang ika-pitong araw na siyang pinahingahan, binasbasan, at ipinangilin ng Dios? *
1 point
Required
6. Ayon sa bibliya sa Exodo 20:8-11, ilang araw dapat magtrabaho ang tao? *
1 point
Required
7. Sabi sa Lukas 4:16, na tinutukoy si Hesus, "At siya'y napasa Nazaret na kaniyang nilakhan: at ayon sa kaniyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga nang araw ng sabbath, at nagtindig upang bumasa." Tanong, anong araw pumapasok sa simbahan o sinagoga ang ating Panginoon? *
1 point
8. Sabi sa 1 Juan 2:3,4, "“At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay _________, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; *
1 point
9. Kaibigan, gusto mo ba sabihin kay Hesus, Panginoon tulungan mo upang aking matupad ang lahat ng Iyong utos? *
0 points
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy