สมัครเรียนออนไลน์
สมัครเรียนออนไลน์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
สมัครเข้าเรียนต่อในระดับ *
สมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา *
เลขประจำตัวประชาชน *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
อาชีพปัจจุบัน *
วุฒิการศึกษาสูงสุด *
สาขา/วิชาเอกที่จบ *
เกรดเฉลี่ย *
มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา *
สถานที่ติดต่อ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
สำเนาบัตรประชาชน *
จำนวน 1 ฉบับ
Required
สำเนาทะเบียนบ้าน *
จำนวน 1 ฉบับ
Required
สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองการศึกษา *
จำนวน 1 ฉบับ
Required
สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) *
จำนวน 1 ฉบับ
Required
สำเนาผลการสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
IELTS/TOFEL/อื่นๆ
หมายเหตุ
**เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms