แบบสอบถามการใช้บริการร้านอาหารคณะศึกษาศาสตร์ (ครั้งที่ 1)

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทำแบบประเมินร้านอาหารขึ้นเพื่อนำข้อมูลที่ได้ ไปปรับปรุงงานร้านอาหารคณะศึกษาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอความกรุณาจากท่านได้กรอกแบบประเมินร้านอาหาร ตามรายชื่อร้านที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้ ประเภทอาหารหลัก 1.ประเภทเครื่องดื่ม,ขนม 2.ประเภทข้าวราดแกง/อาหารตามสั่ง 3.ประเภทก๋วยเตี๋ยว 4. ประเภทอาหารพื้นเมือง และ 5. ประเภททั่วไป

*คำชี้แจง : ให้ผู้ประเมิน ประเมินเฉพาะร้านที่ท่านเคยได้รับบริการ

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question

  1.ประเภทเครื่องดื่ม,ขนม

  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ เครื่องดื่ม
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะบรรจุ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะบรรจุ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
  Please enter one response per row

  2.ประเภทข้าวราดแกง/อาหารตามสั่ง

  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ อาหาร
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ อาหาร
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ อาหาร
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
  Please enter one response per row

  3.ประเภทก๋วยเตี๋ยว

  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ ก๋วยเตี๋ยว
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของพาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงานขาย
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ ก๋วยเตี๋ยว
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงานขาย
  Please enter one response per row

  4. ประเภทอาหารพื้นเมือง

  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ อาหาร
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของร้าน
  Please enter one response per row

  5. ประเภททั่วไป

  1.คุณภาพของผลไม้
  2.รสชาติ
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของผลไม้
  5.อัธยาศัยไมตรีของเจ้าของพนักงาน
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของไอศครีม
  2.รสชาติ
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะบรรจุ
  5.อัธยาศัยไมตรีเจ้าของร้าน
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของวัตถุดิบประกอบอาหาร
  2.รสชาติ
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดเป็นระเบียบของรถเข็น
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงาน
  Please enter one response per row
  1.คุณภาพของวัตถุดิบ
  2.รสชาติ
  3.ปริมาณเหมาะสมกับราคา
  4.ความสะอาดของภาชนะ
  5.อัธยาศัยไมตรีของพนักงานขาย
  Please enter one response per row
  This is a required question