Zgłoszenie na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny "Tera Lato" w Kołobrzegu
Szanowni Rodzice/Opiekunowie Prawni!
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, a następnie o wypełnienie zgłoszenia na 14 dniowy turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny "Tera Lato".
Podanie informacji szczegółowych zawartych w formularzu jest niezbędne do zakwalifikowania dziecka, a następnie sfinalizowania umowy i udział w  turnusie  "Tera Lato".

REGULAMIN:
1. Turnus rehabilitacyjny usprawniająco-rekreacyjny "Tera Lato" jest organizowany przez Fundację PARADYGMAT z siedzibą w Skoczowie, ul. Górecka 10,  43-430 Skoczów.
2. Celem wydarzenia jest udział w turnusie rehabilitacyjnym "Tera Lato" 25 dzieci i 25 rodziców/opiekunów prawnych.
3. Koszt jednego turnusu rehabilitacyjnego "Tera Lato" wynosi 6499 zł i zawiera:
a) 14 osobo/dni 1 dziecka i 1 rodzica/opiekuna prawnego w pokojach 2 osobowych,
b) całodzienne wyżywienie (3 posiłki - śniadanie-obiad-kolacja),
b) 14 dni zajęć według programu rehabilitacyjnego, realizowanych przez wykwalifikowanych specjalistów,
c) dodatkowe zajęcia dla rodziców, wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
d) ubezpieczenie NNW.
5. Pobyt w ośrodku innych osób z rodziny (noclegi z całodziennym wyżywieniem) za dodatkową opłatą wskazaną przez organizatora może odbyć się tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc noclegowych. Osoby biorące udział w turnusie "Tera Lato" mogą korzystać z dodatkowych zajęć i atrakcji tylko w przypadku posiadania wolnych miejsc i po uiszczeniu opłaty ustalonej przez organizatora.
6. Dopasowanie wyżywienia według określonej diety po uprzednim poinformowaniu Organizatora, dodatkowo płatne w wysokości 20 zł za jeden dzień od osoby.
7. Turnus rehabilitacyjny "Tera Lato" jest organizowany w Ośrodku Podczele II, ul. Koszalińska 70.
8. Rodzice/prawni opiekunowie zgłaszający chęć udziału w  turnusie rehabilitacyjnym "Tera Lato" otrzymują link do wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez kontakt z przedstawicielem organizatora za pomocą mediów społecznościowych.
9. W turnusie rehabilitacyjnym można uczestniczyć za pełną odpłatnością lub z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i/lub bonu turystycznego i/lub środków pozyskanych z 1 % na subkoncie obsługiwanym przez organizację pozarządową wskazaną przez osobę zgłaszającą.
10. Warunki niezbędne do udziału w turnusie rehabilitacyjnym "Tera Lato":
a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
b) przedstawienie dokumentacji niezbędnej do kwalifikacji dziecka na terapię tj. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i/lub innych dokumentów zawierających diagnozę dziecka i zalecenia do pracy terapeutycznej,
c) orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania niepełnosprawności.
11. Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
a) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
b) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub
o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
12. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w centrum pomocy rodzinie właściwym pod względem miejsca zamieszkania pod warunkiem, że:
a)została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
b) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
c) wybierze Fundację PARADYGMAT jako organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
d) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
e) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
f) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
g) podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie przedstawi zaświadczenie lekarskie informujące o aktualnym stanie zdrowia, a w szczególności o chorobie zasadniczej, przyjmowanych lekach i uczuleniach.
13. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłaszający chęć udział w  turnusie rehabilitacyjnym "Tera Lato" zobowiązują się do:
a) wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia zawierającego dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy,
b) przesłanie skanu dokumentacji dziecka w wersji elektronicznej zawartej w pkt. 10 ust. b i c,
c) wpłaty zaliczki w wysokości 2499 zł na konto bankowe Fundacji PARADYGMAT - Bank PEKAO nr: 79 1950 0001 2006 3208 5594 0002 do dnia 04 maja 2022 r. Zapłacona kwota zaliczki zostanie zaliczona na poczet zapłaty pełnej kwoty kosztu turnusu. Termin wpłaty zaliczki z uwagi na czas zgłoszenia może ulec zmianie, decyzję o zmianie terminu wpłaty zaliczki podejmuje Organizator,
d) podpisania umowy z organizatorem,
e) wyrażenie zgody na udział dziecka w turnusie rehabilitacyjnym i zajęciach realizowanych w ramach programu zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych zawartych w ofercie turnusu,
f) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO,
g) poinformowania o wysokości dofinansowania z PFRON i/lub wyboru innego sposobu płatności za turnus.
14. Zgłoszenia elektroniczne na turnus rehabilitacyjny "Tera Lato" przyjmowane są do dnia 15 lipca 2022 r.
15. Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel fundacji:
a) weryfikuje dokumentację dziecka,
b) kontaktuje się z rodzicem/prawnym opiekunem i przesyła fakturę do zapłaty zaliczki,
c) przesyła umowę w wersji elektronicznej do podpisu.
16. Rodzic opiekun/prawny po otrzymaniu umowy w wersji elektronicznej do podpisu zobowiązuje się do:
a) odesłania skanu podpisanej umowy w wersji elektronicznej na adres mailowy fundacji: fundacjaparadygmat@gmail.com,
b) odesłania oryginalnej podpisanej umowy pocztą tradycyjną na adres wskazany przez przedstawiciela fundacji,
c) wpłaty pozostałej kwoty za turnus rehabilitacyjny do dnia 15 lipca 2022 r. - dotyczy wysokości pozostałej kwoty z uwzględnieniem wcześniejszych wpłat, dopłat z PFRON i innych źródeł wskazanych przez osobę zgłaszającą.
17. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażający wolę skorzystania z bonu turystycznego mogą obniżyć koszt pobytu do wysokości kwoty wskazanej do rozliczenia bonem turystycznym.
18. Rezygnacja z udziału w turnusie rehabilitacyjnym po terminie 04.05.2022 r. z przyczyn niezależnych od organizatora skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłaconej zaliczki.
19. Odwołanie  turnusu rehabilitacyjnego "Tera Lato" spowodowane pandemią COVID-19 i ewentualnym prawnym zakazem organizacji tego typu przedsięwzięć będzie skutkowało zwrotem kosztów za udział w turnusie  w wysokości 100 % wszystkich wpłaconych środków.
20. Organizatorzy mają możliwość dokonywania zmian w regulaminie, o czym mają obowiązek niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych, którzy zgłosili chęć udziału w turnusie rehabilitacyjnym.
21. Regulamin obowiązuje od dnia 13 stycznia 2022 r.

Prezes Fundacji PARADYGMAT
Marcin Donocik
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego - uczestnika: *
Data urodzenia rodzica/opiekuna prawnego: *
MM
/
DD
/
YYYY
Pesel rodzica/opiekuna prawnego: *
Adres zameldowania rodzica/opiekuna prawnego (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość): *
Adres mailowy: *
Numer telefonu kontaktowego: *
Nazwisko i imię dziecka - uczestnika: *
Data urodzenia - dziecka: *
MM
/
DD
/
YYYY
Adres zameldowania dziecka (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość): *
Rodzaj schorzenia/niepełnosprawności dziecka: *
Zgłaszam chęć udziału w turnusie rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym w ośrodku i terminie: *
Deklaruję udział innych osób z rodziny jako  dodatkowych uczestników korzystających wyłącznie  z noclegów i wyżywienia za dodatkową opłatą: *
Nazwisko i imię, data urodzenia, adres zameldowania (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość) - dodatkowych uczestników korzystających wyłącznie  z noclegów i wyżywienia za dodatkową opłatą (jeśli dotyczy): *
Rodzaj pokoju: *
Dodatkowa dieta (koszt 20 zł od osoby za 1 dzień) - rodzaj diety, liczba osób: *
Inne istotne informacje dotyczące udziału w letnim turnusie rehabilitacyjnym "Tera-lato": *
Oświadczam , że w imieniu własnym i zgłoszonych przeze mnie osób zapoznałem się z regulaminem i ofertą  turnusów rehabilitacyjnych "Tera-Lato": *
Dane do wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres: ulica, nr , kod pocztowy, miejscowość): *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy