แบบประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง : สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแบบประเมินชุดนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ และความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับบริการงานด้านต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำผลการประเมินดังกล่าวไปวิเคราะห์ นำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยสำนักคอมพิวเตอร์มีบริการหลักจำนวน 6 บริการ ได้แก่
1. บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ ระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย เป็นต้น
2. บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เป็นการให้บริการระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงสารสนเทศทั่วไปของมหาวิทยาลัย
3. บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทางการศึกษา เป็นการให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย (Atutor,Moodle) และการให้บริการระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Hosting,DNN)
4. บริการบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และ บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ติดตั้งระบบ/โปรแกรมเพื่อการปฏิบัติงาน ให้บริการบำรุงรักษาตรวจสอบ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องบรรยายห้องเพื่อการเรียนการสอน และห้องประชุมทางไกล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจรและพร้อมใช้งาน
5. บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีที เป็นการให้บริการวิชาการด้านฝึกอบรมไอซีทีให้แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย
6. บริการ HELPDESK สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นการให้บริการการให้คำปรึกษา แก้ปัญหาการใช้งาน งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ (https://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=93)
โดยแบบสอบถามชุดนี้แบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย ในภาพรวมของสำนักคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย แยกตามประเภทบริการ
ตอนที่ 4 การประเมินความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย บริการ HELPDESK สำนักคอมพิวเตอร์
ตอนที่ 5 การประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse