แบบประเมิน คู่มือการดูแลพระภิกษุอาพาธใน โรงพยาบาล
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
อายุ *
Your answer
อายุราชการ/อายุงาน *
Your answer
เพศ *
ตำแหน่ง/วิชาชีพ *
สถานที่ทำงานปัจจุบัน *
Your answer
มีตึกสงฆ์ *
สังกัด/หน่วยงาน
Your answer
ท่านได้ดูแลภิกษุอาพาธมากน้อยเพียงใดประมาณ (รูป/เดือน)
Your answer
กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
(ระบุ ชือ-สกุล , ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, e-Mail)
Your answer
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคู่มือการดุูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
(กรุณาเลือกในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
1.เนื้อหาโดยรวมมีความเหมาะสมดี
2. ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย
3. ท่านสามารถนำความรู้จากคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลภิกษุอาพาธได้
4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือ
5. ก่อนหน้านี้ท่านมีความเข้าใจการดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
6. หลังจากอ่านคู่มือ ท่านมีความเข้าใจการดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
7. เนื้อหาคู่มือมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การดูแลพระภิกษุอาพาธในปัจจุบันวนอน
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาคู่มือการดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาลหลังจากอ่านคู่มือการดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล แยกตามรายบท เป็นประโยชน์แก่ท่านมากน้อยเพียงใด
(โปรดระบุความเห็นของท่าน)
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
ภาคผนวก
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ความรู้/เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติมที่ท่านต้องการ
Your answer
เนื้อหาส่วนใดที่ควรพิจารณาตัดออก
Your answer
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง
Your answer
ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม หากมีความรู้ทางวิชาการเล่มอื่นเพิ่มเติมโรงพยาบาลสงฆ์จะจัดส่งไปให้ท่าน
(มีข้อสงสัยติดต่อ คุณพรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ 085-010-1703)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service