แบบประเมิน คู่มือการดูแลพระภิกษุอาพาธใน โรงพยาบาล

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคู่มือการดุูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล

  (กรุณาเลือกในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
  1.เนื้อหาโดยรวมมีความเหมาะสมดี
  2. ใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย
  3. ท่านสามารถนำความรู้จากคู่มือไปใช้เป็นแนวทางในการดูแลภิกษุอาพาธได้
  4. ความพึงพอใจโดยรวมต่อคู่มือ
  5. ก่อนหน้านี้ท่านมีความเข้าใจการดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
  6. หลังจากอ่านคู่มือ ท่านมีความเข้าใจการดูแลภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล
  7. เนื้อหาคู่มือมีความสอดคล้องกับสถานการณ์การดูแลพระภิกษุอาพาธในปัจจุบันวนอน
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาคู่มือการดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาลหลังจากอ่านคู่มือการดูแลพระภิกษุอาพาธในโรงพยาบาล แยกตามรายบท เป็นประโยชน์แก่ท่านมากน้อยเพียงใด

  บทที่ 1
  บทที่ 2
  บทที่ 3
  บทที่ 4
  บทที่ 5
  ภาคผนวก
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม หากมีความรู้ทางวิชาการเล่มอื่นเพิ่มเติมโรงพยาบาลสงฆ์จะจัดส่งไปให้ท่าน

  (มีข้อสงสัยติดต่อ คุณพรทรัพย์ เตชะกุลเจริญ 085-010-1703)
  This is a required question