แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ความพึงใจ หมายถึง ความรู้สึกในด้านบวกหรือด้านลบที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.สุโขทัย เขต 1 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ระดับ 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก
ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy