แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มจพ.(Satisfaction assessment form of the services of Graduate College, KMUTNB )
คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำผลประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
Explanation This evaluation is designed to evaluate the results and recommendations to improve the effectiveness of services
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน/Personnel Information
1. ระดับการศึกษา/Academic Degree
2. คณะ/วิทยาลัย Faculty/College
ตอนที่ 2 กรุณาเลือกตามระดับความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย Please check list in the space indicating the level of satisfaction with the services of Graduate College
ระดับความพึงพอใจ (Level of Satisfaction) 5 = มากที่สุด (Highest) 4 = มาก (High) 3 = ปานกลาง (Moderate)
2 = น้อย (Low) 1 = น้อยที่สุด (Lowest
ประเด็นพิจารณาIssues to be considered
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ/Process and steps of Service
5
4
3
2
1
1. การสื่อสาร และการเผยแพร่ขั้นตอนการขอรับบริการ/ Communication and dissemination of the service provision
2. ขั้นตอนและการให้บริการมีความคล่องตัว / Service and provision flexibility
3. ความสะดวก และรวดเร็ว / Convenience and rapidity of response
4. ความถูกต้อง / Accuracy
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก/Facility
5
4
3
2
1
5. อุปกรณ์และเครื่องมือในการให้บริการ / Service equipment and tools provision
6. ความทันสมัยของระบบสารสนเทศ / Modernization of information system
7. ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ / Cleanliness and orderliness of the place
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ/Service staff
5
4
3
2
1
8. ความเสมอภาคในการให้บริการ / Equality in service provision
9. ความสุภาพ และความเป็นกัยาณมิตร / Polite and courteous
10. ความกระตือรือร้น / Courtesy and friendliness of staff
ด้านการประชาสัมพันธ์/Public Relations
5
4
3
2
1
11. ความถูกต้อง และรวดเร็ว / Accuracy and rapidity
ด้านอื่นๆ/Other
5
4
3
2
1
12. การรายงานผลการดำเนินการที่ขอรับบริการ / Reporting of the requested service
13. การรับฟัง ปัญหา หรือ ข้อเสนอแนะ / Response to problems or suggestions
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นอื่น ๆ / Other comments
Your answer
Thank you for your cooperation Graduate College, KMUTNB
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service