Help us improve our service ! Aidez-nous à améliorer nos services ! ຊ່ວຍ​​ປັບ​ປຸ່ງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພ​ວກ​ເຮົາ !
Thank you for banking BFL.
We want to hear your feedback so we can keep improving our products and services.

Please fill this quick survey and let us know your thoughts.

__

Merci d'être client BFL.
Nous aimerions entendre vos commentaires afin de nous aider à améliorer nos services.

Merci de remplir ce rapide questionnaire de satisfaction et faites nous part de votre expérience.

__
ຂອບ​ໃຈ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້ ບໍ​ລິ​ການ ທລ​ຝ
ພວກ​ເຮົາ​ຂອບ​ໃຈ​ທີ່​ທ່ານ​ສົ່ງ​ຄຳຄິດ​ເຫັນມາ​ຍັງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ປັບ​ປຸ່ງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ແລະ ການ​ບໍ​ລິ​ການຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ.

ກະ​ລຸ​ນາເຕ​ີ່ມແບບ​ຟອມ​ສອບ​ຖາມນີ້ ດ່ວນ ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຮູ້​ຈັກວ່າ​ທ່ານ​ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ແນວ​ໃດ ?

Gender - Civilité -ເພດ *
What age group are you ? - A quelle tranche d'âge appartenez vous ? - ທ່ານ​ມີ​ອາ​ຍຸ​ເທົ່າ​ໃດ​ ? *
What is your profession ? - Quelle est votre profession ? - ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນຫຍັງ ? *
Are you a BFL Customer ? Etes-vous un client BFL ? ທ່ານ​ແມ່ນ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ລາວຝ​ຣັ່ງ​ບ່? *
Are you banking with another Financial Institution ? Utilisez-vous les services d'autres banques ? - ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທ່ານໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ​ອື່ນໆ​ບໍ? *
If yes, which bank ? - Si oui lesquelles ? - ຖ້າ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້ ນຳ​ໃຊ້​ທະ​ນາ​ຄານ​ໃດ ?
If other please specify: - Si autre merci de spécifier: - ອື່ນໆ ກະ​ລຸ​ນາ ລະ​ບຸ :
Your answer
What are the most important criteria when you choose your bank ? - Quelles sont les critères les plus important lorsque vous choisissez votre banque ? - ເງື່ອນໄຂທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດເມື່ອທ່ານເລືອກນຳ​ໃຊ້ທະນາຄານຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍັງ? *
1 = Very important - Très important - ສຳ​ຄັນຫຼາຍ 5 = Not important - Pas important - ບໍ່​ສຳ​ຄັນ​ເລີຍ
1
2
3
4
5
N/A
Service Center Location - Emplacement des agences -ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ
Overall Services Speed - Rapidité du service - ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ວ່ອງ​ໄວ
Services & Products Pricing - Tarifs des produits & services - ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ລາ​ຄ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ດີ
Staff availability - Disponibilité du personnel - ພະ​ນັກ​ງານ ໃຫ້​ຄວາມ​ສະ​ດວກ
Information & advice quality - Qualité des information & conseils - ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ ແລະ ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກ​ສາ ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພ​າບ​ດີ
Services & Products Quality - Qualité des produits & service - ການບໍ​ລິ​ການ ແລະ ສີນ​ຄ້າມີ​ຄຸ​ນະ​ພາບ
ATM Location - Emplacement des ATM​ - ທີ່​ຕັ້ງຕູ້ ATM
ATM Availability - Disponibilité des ATM - ຕູ້ ATM ສະ​ດວກ
Brand Awarness - Notoriété de la marque - ຍີ່​ຫໍ​ສິນ​ຄ້າ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ
Visa International Debit Card - Carte de Débit Visa - ບັດວິ​ຊາ​ສາ​ກົນ
Interest Rates - Taux d'intérêts - ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ
Mobile Banking (App) - Application mobile - ໂມ​ບາຍ​ແບັງ​ຄີງ​ແອັບ
5. What is the reason of your last visit at BFL ? - Quelle était la raison de votre dernière visite à la BFL ? - ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ທ​ລ​ຝ ຄັ້ງ​ລ້າ​ສຸດນັ້ນ​ແມ່ນ​ຫຍັງ ? *
You can select multiple answers if necessary - Plusieurs réponses sont possibles - ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ເລືອກ​ໄດ້ຫຼາຍຫຼາຍ​ຄຳ​ຕອບ​ຖ້າ​ຈຳ​ເປັນ
Required
If complaints please precise - En cas de réclamation merci de préciser - ຖ້າ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ກະ​ລຸ​ນາ​ລະ​ບຸລະ​ອຽດ
Your answer
How satisfied were you with our staff ? - Avez vous été satisfait de nos équipes ? - ທ່ານ​ພໍ​ໃຈ​ກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ພວກ​ເຮົາ​ຫລື​ບໍ່? *
1 = Very satisfied - Très satisfait - ​ສຳ​ຄັນຫຼາຍ 5 = Not satisfied - Pas satisfait - ບໍ່​ສຳ​ຄັນ
1
2
3
4
5
N/A
Knowledge & Skills - Connaissances & compétences - ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ທັກ​ສະ
Handling your request - Gestion des requêtes - ເພື່ອ​ຈັດ​ການ​ຄຮຽກ​ຮ້ອງຂອງ​ທ່ານ
Accuracy - Précision - ຄວາ​ມ​ຖືກ​ຕ້ອງ
Overall Professionalism - Professionalisme - ຄວາມ​ເປັນ​ມື​ອາ​ຊີບ​ໂດຍ​ລວມ
Availability - Disponibilité - ຄວາມ​ສະ​ມາດ​ອື່ນໆ
Would you recommend BFL to your friends or family ? - Recommanderiez vous la BFL à vos amis / famille ? - ທ່ານ​ຈະ​ແນະ​ນຳ ທ​ລ​ຝ ໃຫ້​ໝູ່​ຄູ່ ແລະ ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ ? *
I would definitely recommend - Bien sur - ຂ້າພະເຈົ້າຈະແນະນໍາແນ່ນອນ
Not at all - Jamais - ບໍແນະ​ເລີຍ
If not please explain why: - Si non merci de précisez: - ຖ້າ​ບໍ່​ແນະ​ນຳ​ເລີຍ ຈົ່ງ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ວ່າ​ຍ້ອນ​ຫຍັງ:
Your answer
If you encountered any specific issue(s), please provide more details - Dans le cas où vous avez été confronté à un ou plusieurs problèmes, merci de préciser - ຖ້າທ່ານພົບບັນຫາໃດຫນຶ່ງ, ກະລຸນາແຈ້ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ
Your answer
Any overall feedback or comment you would like to share with us? - Des commentaires additionnels à partager avec nous ? - ທ່ານ​ມີ​ຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ ແລະ​ ຄຳ​ຕິ​ຊົ​ມ​ອື່ນໆທີ່​ຢາກ​ຈະ​ແນະ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ ?
Your answer
If you would like to stay updated with our latest news, please input your email address - Si vous souhaitez être informé de nos dernières nouvelles merci de renseigner votre adresse email - ຖ້າ​ທ່ານ​ຕ້ອ​ງ​ການ​ອັບ​ເດດ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ລ່າ​ສຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ກະ​ລຸ​ນາ​ຝາກ​ທີ່​ຢູ່​ອີ​ເມວ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄວ້​
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Banque Franco-Lao ltd.