แบบสอบถาม ความพึงพอใจเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนั้น ขอให้ท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อ โดยเลือกคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยนี้ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง
2. แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน
1. สถานภาพ *
2. เพศ *
3. สาขาวิชาที่สังกัด ( สำหรับอาจารย์/นักศึกษา ) *
4. ชั้นปี (เฉพาะนักศึกษา) *
5. ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ต *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service