แบบประเมินผลความพึงพอใจ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. มีการประชาสัมพันธ์การจัดงานอย่างทั่วถึง *
2. สถานที่จัดงานมีความเหมาะสม มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงจุดการจัดกิจกรรมอย่างชัดเจน *
3. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ รวดเร็ว เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและสามารถให้คำแนะนำ หรือชี้แจงข้อสงสัยได้อย่างชัดเจน *
4. มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมการมีงานทำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ *
5. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สำหรับการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ *
6. ความพึงพอใจที่ได้รับในภาพรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “วันมหกรรมอาชีพ” *
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy