เครื่องมือนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน DLIT ฉบับนักเรียน

ระบบนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ: DLIT : นักเรียน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  วัตถุประสงค์

  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จากความคิดเห็นของนักเรียน อันจะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)