แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทำงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตและแรงจูงใจในการทำงาน เป็นความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจในงานของบุคลากรทุกระดับ ซึ่งมีผลต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการที่มีคุณภาพ รวมถึงอาจมีผลต่อการลาออก โอนย้ายจากงาน ที่ปฎิบัติงานของหน่วยงานในการทำงานของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยข้อมูลนี้จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ในภาพรวม ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน แต่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านบุคลากรเพื่อความพึงพอใจของผู้ปฎิบัติงาน
1. เพศ *
2. อายุ (ใส่เฉพาะตัวเลข) *
Your answer
3. ตอบแบบสอบถามในนาม *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในงานของบุคลากร ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน
5 = มากที่สุด
4 = มาก
3 = ปานกลาง
2 = น้อย
1 = น้อยที่สุด
ความพึงพอใจต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา *
5
4
3
2
1
1. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน
2. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตรากำลังในการทำงานของหน่วยงาน
3. ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
4. ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจในงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
5. ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
6. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฎิบัติงาน
7. ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
8. ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
9. ความพึงพอใจที่มีต่อการบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
10. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
11. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
12. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
13. ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
14. ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฎิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
15. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
16. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน
ความพึงพอใจต่อคุณภาพชีวิต : ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน *
5
4
3
2
1
17. ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
18. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการำทงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงานการส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
19. ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
20. ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
21. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
22. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการทำงานและนอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงาน
23. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
24. ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานและกิจกรรมของหน่วยงาน
25. ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน
26. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
27. ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทำงานของบุคลากร
28. ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน
29. ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานในหน่วยงานนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms