แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ข้อชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
สถานภาพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1. ด้านเวลา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง
ได้รับบริการก่อน
Clear selection
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy