Prova Diagnòstica C2 cieaCOVA 2016
Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i interacció oral

Situació comunicativa


Esta és la prova model del nivell C2 que la cieaCOVA va publicar en 2016, any en què van aparéixer els models actuals d'examen. Si vols presentar-te a un C2, t'aconsellem que faces la prova diagnòstica d'un nivell immediatament inferior:

Model JQCV: http://goo.gl/qpOzJe

Model cieaCOVA: http://goo.gl/LpR69F

Este examen no té solucions oficials publicades. Si consideres que hi ha més solucions possibles de les que donem, pots posar-te en contacte amb professor@valenlinia.com i mirarem d'incorporar-les.

PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/2QCynK

Àrea 1. Comprensió Oral i Expressió Escrita
Percentatge: 15%

Superació: 50%

1. Tot seguit escoltareu un text sobre la realitat virtual. El text l’escoltareu dues vegades. Després heu de fer-ne un resum que continga entre 140 i 160 paraules.


Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina.

Si voleu una correcció, demaneu-la en

http://valenlinia.com/correccions/

1. Resum:
Your answer
Àrea 2. Comprensió Escrita i Expressió Escrita
Percentatge: 30%

Superació: 50%

2. Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 330 i 370 paraules.

Si voleu una correcció, demaneu-la en

http://valenlinia.com/correccions/

OPCIÓ A

Sou periodista d’una revista especialitzada en cooperació al desenvolupament i heu assistit a la roda de premsa d’UNICEF en què s’ha presentat la campanya “Mortalitat infantil: dades per a l’esperança”.
Redacteu una notícia que integre i expose les dades i el contingut del dossier que s’ha facilitat als mitjans de comunicació.
Eviteu de repetir les expressions contingudes en el dossier, i que podrien aparèixer en altres mitjans de comunicació. Tingueu en compte que us adreceu a un lector especialitzat.

OPCIÓ B

Redacteu un article d’opinió per a una revista especialitzada en consum en què valoreu la informació de la infografia que us presentem sobre el “Cost total de la tarifa de l’aigua”.
No oblideu justificar amb dades els vostres arguments i tingueu en compte que us adreceu a un lector especialitzat.

2. Text:
Your answer
Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics
Percentatge: 30%

Superació: 50%

3. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple.

3.0 Conviure __0__ una persona...

a) en
b) amb
c) d’

Resposta: amb

3.1 ...que suposaven aquests matrimonis ___ 1996.
3.2 L'any 1998 els naixements _______ un dels pares o tots dos...
3.3 ...un dels pares o tos dos eren estrangers no arribava al 6%, ______ en 2009 ja eren el 24%.
3.4 Però tot i que el fenomen és positiu, encara ______ moltes barreres...
3.5 Per a això, ______ la unió siga una suma positiva...
3.6 “Per ser una família multicultural no n’hi ha _______ amb ser de països diferents,...
3.7 ...que les complicitats es ______ és primordial per a la convivència, és una feina que s’ha de fer cada dia”...
3.8 De fet, els seus fills estan pensant _______ marxar a estudiar a l’estranger quan acaben el batxillerat.
3.9 ...és necessària una reforma de la legislació que assegure _______ a aquest tipus de parelles”.
3.10 ______ van confiscar fins que regularitzàrem la situació del meu marit. Vam haver de suportar una ingerència terrible en la nostra vida privada”...
3.11 Ella _______ va fer un llibre –'Parelles de colors'–...
3.12 ...especialment en ________ com aquests.
4. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Transformeu l’oració inicial en una nova oració usant les paraules que resten en la segona de manera que totes dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu a cada espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha a la primera. Si no cal posar-hi res, introduïu un zero.

Fixeu-vos en l’exemple.

Pregunta:

El meu germà i jo portàvem un disc cadascun.
El meu germà i jo portàvem _________ discos.

Resposta:

sengles

4.1 No és autònom, treballa per a altres empreses. / No és autònom, treballa a compte ________.
Your answer
4.2 Correré moltíssim, fins que no podré més. / Correré __________ podré.
Your answer
4.3 Estic tan satisfet amb el resultat de l’examen! / ________ estic amb el resultat de l’examen!
Your answer
4.4 a) Què m’has dit del llibre? b) Que no el tragues de la caixa! / a) Què m’has dit del llibre? / b) Que no _________ tragues!
Your answer
4.5 Jo ja m’imaginava que al final no vindries. / ________ que al final no vingueres.
Your answer
4.6 Al partit només van venir quatre jugadors. / De jugadors, _________ van venir quatre.
Your answer
4.7 Sincerament, no sé si dir-te que ho has fet bé o malament. / Sincerament, no sé si dir-te que està ________ fet.
Your answer
4.8 I tant que li ho diré quan el veja! / _____________ que li ho diré quan el veja!
Your answer
4.9 Amics, si no voleu fer-ho, ho heu d’intentar igualment. / Amics, ___________ fer-ho, __________ igualment.
Escriviu les dos opcions separades per una barra inclinada i un espai a cada banda (" / ").
Your answer
4.10 Lluís estarà content si li envies algun missatge de tant en tant. / ___________ que li envies algun missatge de tant en tant, Lluís estarà content.
Your answer
4.11 O ixes ja cap a l’estació o no agafaràs el tren. / _______ isques ja, no agafaràs el tren.
Your answer
4.12 Li agrada acompanyar-me alguna vegada al cinema. / Li agrada acompanyar-me de _______ en _______ al cinema.
Escriviu les dos opcions separades per una barra inclinada i un espai a cada banda (" / ").
Your answer
5. Reescriviu el text següent fent servir les majúscules i els signes de puntuació adequats.
També hi trobareu 5 errors ortogràfics, detecteu-los i corregiu-los quan reescriviu el text.
5. Correcció:
Your answer
6. Reescriviu el text i corregiu les errades gramaticals i lèxiques que hi trobeu. Fixeu-vos en l’exemple.
6. Correcció:
Your answer
7. Empleneu els espais buits amb un únic mot adequat, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple.
7.1 Capital de Cuba
Your answer
7.2 Cultisme per a referir-se a l'estat o a la condició.
Your answer
7.3 Amb el mateix nom.
Your answer
7.4 Entrada de la mar a la costa.
Your answer
7.5 De la població.
Your answer
7.6 De l'Amèrica llatina.
Your answer
7.7 Productes resultants de l'activitat manual.
Your answer
7.8 Establiment on es reparen vaixells.
Your answer
7.9 Arxidiòcesi.
Your answer
7.10 Intercanvi de mercaderies.
Your answer
7.11 Que va en contra de l'imperi.
Your answer
7.12 Que inclou tres continents.
Your answer
Àrea 4. Comprensió Escrita i Expressió i Mediació Orals

Percentatge: 25%

Superació: 50%

Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de llegir un text en veu alta i participar en una situació comunicativa amb una altra persona per defensar els arguments que us donem. En la segona part haureu d’explicar en valencià els continguts d’un text escrit en una altra llengua.

Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/


Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview)

Compte: professorenlinia

8. En parelles. Llegiu en veu alta el següent fragment davant les persones que examinen i després tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem.

Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en:

http://valenlinia.com/classes-en-linia/

OPCIÓ A

Els científics han utilitzat profusament animals, principalment per a realitzar experiments amb ells. Experimentar amb animals consisteix a provocar-los una alteració en el seu cos o en el seu entorn i observar empíricament quines són les conseqüències del canvi amb una finalitat cognoscitiva, per a adquirir coneixements, als quals després normalment se’ls poden donar diverses aplicacions, algunes de molt útils.
Els eventuals efectes secundaris dels assajos amb animals queden normalment compensats pels beneficis per al benestar humà que se’n deriven.

http://metode.cat/Revistes/Dossiers/El-retorn-del-planeta-dels-simis/Experimentar-amb-animals (adaptació)

Penseu que l’ús d’animals per a les investigacions científiques està plenament justificat pels beneficis que comporta. Disposeu de 4-5 minuts per intentar convèncer el vostre company.

OPCIÓ B

S’ha qüestionat la realització de certes activitats que infligeixen patiment als animals invocant raons instrumentals de tipus antropocèntric. S’ha argumentat, així, que maltractar-los seria reprovable en la mesura que això produeix un perniciós efecte educatiu que propicia comportaments o actituds que poden redundar en perjuís per a les persones. Aquesta idea la trobem ja en Tomàs d’Aquino: «Si algú s’acostuma a ser cruel amb els animals fàcilment ho serà després amb els seus semblants.»
S’ha assenyalat, per exemple, que l’experimentació amb animals pot incrementar, en els metges que la duen a terme, la insensibilitat davant del dolor dels seus pacients humans.

http://metode.cat/Revistes/Dossiers/El-retorn-del-planeta-dels-simis/Experimentar-amb-animals (adaptació)

Penseu que l’ús d’animals en l’experimentació científica és reprovable des d’un punt de vista ètic i és injustificable. Disposeu de 4-5 minuts per intentar convèncer el vostre company.

9. Sou un guia turístic i heu d’explicar a un grup de turistes de visita a la ciutat què és el Mercat Central de València. Expliqueu-los en valencià i en un nivell formal el que diuen els textos següents.

Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en:

http://valenlinia.com/classes-en-linia/

El Mercat Central de València

El Mercat Central de València se ha caracterizado siempre por la calidad, variedad y frescura de sus productos, así como por el trato atento y personalizado de sus vendedores.
El carácter innovador y comercial de sus vendedores ha hecho que este Mercado crezca y se supere día a día. En la actualidad es no sólo un importante espacio para la venta de productos frescos, sino también un gran atractivo cultural y turístico tanto para visitantes extranjeros como para los propios valencianos. El Mercat Central de València ocupa exactamente una superficie de 8.160 metros cuadrados, dividida en dos zonas o polígonos; el primero de ellos es irregular, con una superficie de 6.760 metros cuadrados; y el otro, octogonal, destinado a la pescadería, tiene una extensión de 1.400 metros cuadrados. El sótano es de 7.690 metros cuadrados; se dedicó a la subasta del pescado y actualmente se utiliza como aparcamiento.

The Mercat Central de València

The Mercat Central de València has always been known for the quality, variety and freshness of its products as well as the helpful, personalised service provided by its traders.
In addition to the market’s main activity, the innovative and business-like character of the traders has made the market grow and improve day by day. Nowadays, it is an important place for the sale of fresh products and a major cultural and tourist attraction not only for foreign visitors but also for the people of Valencia.
The Mercat Central de València covers exactly 8,160 square metres divided into two areas or zones. The first one is an irregular shape with a surface area of 6,760 square metres and the other, which is octagonal and covers 1,400 square metres, houses the fish market. The basement, which has 7,690 square metres, was previously a fish auction and is now used as a car park.

Le Mercat Central de València

Le Mercat Central de València a toujours été caractérisé par la qualité, la variété et la fraîcheur de ses produits, ainsi que pour le traitement attentif et personnalisé avec lequel les commerçants s’adressent à leurs clients.
Mais à part ses activités principales, le caractère innovateur et commercial de ses commerçants a permis au marché d’évoluer et de se surpasser quotidiennement. À l’heure actuelle, c’est un important espace pour la vente de produits frais et un lieu d’intérêt culturel et touristique pas seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Valenciens eux-mêmes.
Le Mercat Central de València a une superficie de 8.160 m2 superficie de 6.760 m2 est destinée à la poissonnerie. Le sous-sol occupe 7.690 m2 enchères du poisson et il est utilisé actuellement comme parking., est irrégulière; et l’autre, avec une extension de 1.400 m2, divisée en deux zones: l’une, avec une. Il était autrefois destiné à la vente aux enchères du poisson et il est utilisé actuellement comme parking.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ValenLínia - (Re)cursos de Valencià.