แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตำแหน่ง *
ที่ทำงาน (โรงเรียน ) *
อำเภอ *
ประสบการ์ทำงาน *
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. เจ้าหน้าที่มีความสุภาพเป็นกันเองยิ้มแย้มแจ่มใสกระตือรือร้นและการเอาใส่ในการบริการ
2. เจ้าหน้าที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ มีความกระตือรือในการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ และช่วยแก้ไขปัญหาได้เหมาะสม
4. เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
5. การบริการเป็นระบบทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
6. ขั้นตอนในการให้บริการเข้าใจง่าย
7. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
8. ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
9. มีสถานที่รับรองและที่จอดรถไว้สำหรับผู้ติดต่อ
10. ความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ความทันสมัยพอเพียงในการให้บริการ ทำให้ได้รวดเร็วขึ้น
11. มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โทรทัศน์ น้ำดื่ม ฯลฯ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. Report Abuse