XLIII Sympozjum Naukowe 2019 - Formularz zgłoszeniowy
Zapraszamy do udziału w XLIII Sympozjum Naukowym 2019 pt. Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu - dylematy i wyzwania.

Termin: 29 listopada 2019 r. (piątek), godz. 9-17.
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 w Warszawie, Sala 316.
Link do miejsca XLIII Sympozjum Naukowego w Mapach Google: https://goo.gl/maps/sHGBrGhMPraPLFBN8

XLIII Sympozjum Naukowe 2019 pt. "Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu - dylematy i wyzwania" jest organizowane przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Polski Zespół do spraw Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną. Sympozjum Naukowe jest realizowane w ramach projektu pt. "Profesjonalna kadra gwarancją wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Email address *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Numer PESEL *
Your answer
Organizacja/ Instytucja (jeśli dotyczy)
Your answer
Telefon *
Your answer
Jestem: *
Required
Brałem udział w szkoleniach "Profesjonalna kadra gwarancją wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu”: *
Dodatkowe potrzeby związane z dostępnością (np. tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, druk powiększony, materiały w wersji elektronicznej) - wpisz, jeżeli chcesz z nich skorzystać:
Your answer
Jeśli masz specjalne potrzeby żywieniowe, napisz o nich poniżej:
Your answer
Nota księgowa
Po szczegółowym rozliczeniu Sympozjum Naukowego, uczestnicy otrzymają na podany adres mailowy notę księgową
na pokrycie części kosztów organizacji Sympozjum, w wysokości ok. 150 zł. (nie dotyczy prelegentów i członków ZG)

Poniżej prosimy o wypełnienie danych do noty księgowej:
Instytucja/organizacja lub imię i nazwisko (do noty księgowej) *
Your answer
Adres do noty księgowej (kod pocztowy; miasto; ulica; numer domu i ew. mieszkania) *
Your answer
Zgłaszam swój udział w XLIII Sympozjum Naukowym pt. "Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w niezależnym życiu - dylematy i wyzwania". Zobowiązuję się jednocześnie do pokrycia części kosztów udziału na podstawie otrzymanej noty. *
Zgody i oświadczenia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2b oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13 (Administratorzy danych) w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu pt. "Profesjonalna kadra gwarancją wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną mojego wizerunku, utrwalonego na zdjęciach i nagraniach z Sympozjum naukowego, w celach informacyjnych związanych z realizacją i przebiegiem projektu realizowane w ramach projektu "Profesjonalna kadra gwarancją wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu” oraz na rozpowszechnianie go za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz we wszelkich innych materiałach informacyjnych, publikacjach, wydawanych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wyrażenie zgody udzielane jest na czas nieokreślony i obejmuje zezwolenie na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na zdjęciach bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. *
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

1. Administratorami Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul Głogowej 2b oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 13. Z Administratorami danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mailowy: zg@psoni.org.pl lub iod@pfron.org.pl lub listownie na adres: ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa lub al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań związanych z organizacją, promocją oraz ewaluacją działań realizowanych w ramach projektu "Profesjonalna kadra gwarancją wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu” (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3. W Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratorów danych i którym te dane są powierzane.
4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody.
5. W przypadku wyrażenia zgody przysługiwać będzie Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Przysługuje Ci prawo do żądania od Administratorów dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przesłankami określonymi w RODO (art. 15-22 RODO).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 2.
10. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw z tym związanych możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mailowy: zg@psoni.org.pl lub iod@pfron.org.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adresy siedzib Administratorów.
Zapoznałem/-am się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy