แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์
ในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร
เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการศึกษา
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559


คำชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร การจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.3 นักศึกษามีความพพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และตัวบ่งชี้ที่ 4.3 อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรและ ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา และใช้ประโยชน์ในการประเมินกระบวนการของตัวบ่งชี้ที่เป็นระบบและกลไก
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของอาจารย์ในประเด็นด้านการบริหารจัดการหลักสูตร

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms