แบบสำรวจความคิดเห็นบัณฑิตต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิตอย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจง : แบบสำรวจฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทำงานของบัณฑิต
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ