แบบสอบถามนโยบายการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วย e-Learning ของผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
คำชี้แจง :
แบบสอบถามสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบสอบถามสำหรับการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) เพื่อติดตามประเมินผลการใช้การเรียน การสอน ด้วย e-Learning ดังนั้น กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันพระบรมราชชนก จึงขอความร่วมมือจากผู้บริหารในการให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อที่จะได้นำผลลัพธ์ไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป
โดยแบบสอบถามนี้มี 3 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันภายในวิทยาลัยที่มีการใช้ e-Learning
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะ เพศ ของผู้บริหาร *
2. อายุปัจจุบันของผู้บริหาร (ปี) *
Your answer
3. การศึกษาสูงสุดของผู้บริหาร *
4. เลือกวิทยาลัยที่ท่านบริหารงานอยู่ *
5. ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยแห่งนี้ (ปี) *
Your answer
6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่วิทยาลัยแห่งนี้(ปี) *
Your answer
7. ผู้บริหารมีประสบการณ์ในการบริหารงาน e-Learning *
8. วิทยาลัยที่ท่านบริหารงานมีการใช้ e-Learning ในกระบวนการเรียนการสอนหรือไม่ *
ประเด็นการให้ความคิดเห็นหรือการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. ผู้บริหารมีนโยบายการนำ e-Learning มาใช้ใน กระบวนการเรียนการสอนภายในวิทยาลัย
2. วิทยาลัยที่ท่านบริหารมีแผนงาน โครงการ ด้าน e-Learning มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
3. วิทยาลัยมีบุคลากรที่ศักยภาพใช้ e-Learning ในกระบวนการเรียนการสอน
4. วิทยาลัยมีการนำ e-Learning มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
5. วิทยาลัยมีจำนวนบุคลากรครอบคลุมงานสนับสนุน e-Learning เช่น สายเทคโนโลยีการศึกษา, สายคอมพิวเตอร์, สายการออกแบบ Graphic เป็นต้น
6. วิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรด้าน e-Learning
7. วิทยาลัยมีการสนับสนุนงบประมาณในกระบวนการ การเรียน การสอน ด้วย e-Learning
8. วิทยาลัยมีการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
9. วิทยาลัยมีการสนับสนุน เครื่องกระจายสัญญาณ WiFi ด้วยจำนวนที่เพียงพอ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
10. วิทยาลัยมีการสนับสนุน เครื่องกระจายสัญญาณ WiFi ด้วยความครอบคลุมทั่วถึง เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
11. วิทยาลัยมีการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยจำนวนที่เพียงพอ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
12. วิทยาลัยมีการสนับสนุน เครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยความครอบคลุมทั่วถึง เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
13. วิทยาลัยมีการสนับสนุน อุปกรณ์อื่นๆ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
14. วิทยาลัยมีโครงสร้างหลักสูตรที่สนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
15. วิทยาลัยมีการสนับสนุน การมีสื่อ การสร้างสื่อ เพื่อใช้ในกระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning
16. วิทยาลัยมีการสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนด้วย e-Learning แก่นักศึกษา
17. การนำกระบวนการเรียน การสอน e-Learning มาใช้ในหลักสูตรส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนสูงขึ้น
18. วิทยาลัยประสบปัญหาในการนำ e-Learning มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนในระดับใด
19. การนำบทเรียน e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน มีส่วนช่วยในการบริหารจัดการสถานศึกษา
20. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการใช้บทเรียน e-Learning ในระดับใด
1. ด้านการบริหารจัดการ e-Learning
Your answer
2. ด้านบุคลากร
Your answer
3. ด้านงบประมาณ
Your answer
4. ด้านเครื่องมือหรืออุปกรณ์
Your answer
5. ด้านวิธีการเรียนการสอน
Your answer
6. ด้าน อื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันพระบรมราชชนก. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms