แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซด์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า (Http://pdf.erc.or.th) ขึ้น โดยให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ประกาศ รวมทั้งรวบรวมนโยบาย มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) รวมทั้ง มติ กกพ. และระเบียบ ประกาศ คู่มือ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนรวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ เพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงาน กกพ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการ เพื่อที่จะนำผลที่ได้จากการสำรวจประกอบการปรับปรุงเว็บไซด์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

  Captionless Image

  ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจของการใช้บริการ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ ๓ ภาพรวมของการให้บริการบนเว็บไซด์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า

  This is a required question

  ส่วนที่ ๔ ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  This is a required question

  ส่วนที่ ๕ ที่อยู่ในการติดต่อ

  กรุณาระบุที่อยู่ในการติดต่อ กรณีที่ท่านต้องการเข้าร่วมกิจกรรม หรือสำนักงาน กกพ. จะได้ใช้ที่อยู่ดังกล่าวในการส่งเอกสารประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในอนาคต
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must contain @
  This is a required question
  This is a required question