แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คำชี้แจง 1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของคณะเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึงอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้ที่มารับบริการจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1.ประเภทของผู้รับบริการ *
2.ท่านได้รับการบริการเรื่องใด
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 โปรดทำเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน)ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด และ ไม่เลือก ไม่สามารถให้ข้อมูลได้
1. ความถูกต้องในการให้บริการ
1 point
Clear selection
2. ความสะดวกในการติดต่อขอใช้บริการ
1 point
Clear selection
3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
1 point
Clear selection
4. การเอาใจใส่ และการมีการจิตสาธารณะ จิตสำนึกในการให้บริการ
1 point
Clear selection
5. การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหา
1 point
Clear selection
6. ความมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
1 point
Clear selection
7. คุณภาพของการให้บริการ
1 point
Clear selection
8. ความประทับใจในการบริการ
1 point
Clear selection
9. ความโปร่งใสในการให้บริการ
1 point
Clear selection
ท่านมีข้อเสนอแนะในการใช้บริการ/ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University. Report Abuse