YMJJ Oświecenia Buddy z praktyką nocną / Enlightenment Day YMJJ with night practice ONLINE 2020

WITAJ,

Wypełniając i wysyłając do nas formularz zgłaszasz swój udział w odosobnieniu medytacyjnym ONLINE z mistrzynią zen Bon Shim, organizowanym przez świątynię Wu Bong Sa, Szkoły Zen Kwan Um. Livestreaming odbywać się będzie za pomocą aplikacji ZOOM

Odosobnienie rozpocznie się 6 grudnia i będzie trwać tydzień. Przewidziane jest drugie wejście we czwartek 10 grudnia. Odosobnienie rozpoczyna się o godzinie 18:30. Link ZOOM wraz z planem dnia oraz pozostałymi informacjami, zostanie wysłany dzień wcześniej, na podany w formularzu adres e-mail. Zapraszamy!

OPŁATY

260/300/400 zł
Nauczyciel Dharmy / Członek / Niezrzeszony

Nasze konto:
Szkoła Zen Kwan Um w Polsce ul. Małowiejska 22/24 04-962
Warszawa Alior Bank Polska 21249000050000453060627808

Jeśli masz jakieś pytania, napisz wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com

======

HELLO,

By completing and sending the form to us, you apply for your participation in the meditation retreat in ONLINE mode with zen master Bon Shim, organized by the Wu Bong Sa temple, Kwan Um School of Zen. Livestreaming will take place throughout the day and night using the ZOOM application.

The retreat will begin on December 6 and will last for one weeks. There are second entry on Thursday - December 10. Retreat begins at 18:30. The ZOOM link along with the day schedule and other information will be sent the day before to the e-mail address provided in the form. Please join!

FEES

60 / 70 / 85 EURO
Dharma Teacher / Member / Non-attached

Szkoła Zen Kwan Um w Polsce ul. Małowiejska 22/24 04-962
Foreign transfers: SWIFT CODE: ALBPPLPW IBAN: PL21249000050000453060627808


If you have any questions, please write to wubongsa@gmail.com / kwanum108@gmail.com
Imię i nazwisko / Name and Last Name *
Wiek / Age *
Kraj / Country *
E-mail *
Telefon kontaktowy / Phone number *
Dzień i godzina dołączenia do odosobnienia / *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Dzień i godzina zakończenia swojego udziału / *
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
Status członkowski w Szkole Zen Kwan Um / Membership status *
Twój ośrodek / Your Zen Center *
Ośrodek lub grupa, gdzie wpłacasz miesięczne składki / Zen Center, where you pay your monthly membership fees
Wskazania / Precepts *
Rok przyjęcia najwyższych wskazań / Highest precepts date *
Telefon do osoby, którą należy powiadomić w sytuacjach awaryjnych / Your contact person in case of emergency (phone number) *
Czy zdiagnozowano u Ciebie jakąkolwiek fizyczną lub psychiczną dolegliwość? Jaką? Czy potrzebujesz czegoś na odosobnieniu? / Were you diagnosed with any physical or psychological condition? Which? Do you need anything during the retreat? *
Jak dowiedziałeś się o naszym odosobnieniu? / How did you learn about our retreat? *
Oświadczam, że uczestniczę w sesji medytacyjnej z własnej woli i zobowiązuję się do przestrzegania reguł oraz grafiku odosobnienia bądź do opuszczenia go zgodnie z decyzją Nauczyciela Prowadzącego Kyolche. Zwalniam Szkołę Zen Kwan Um i wszystkie osoby związane z organizacją sesji z odpowiedzialności za zdrowotne i osobiste rezultaty wynikające z mojego udziału w odosobnieniu. Jestem świadomy/a, że w przypadku niektórych dolegliwości natury psychicznej lub fizycznej trening medytacji może być przeciwwskazany. <..........English ...........> I therefore certify that I participate in meditation session out of my own will and I consent to follow all rules and schedule of the retreat or otherwise leave it according to the Kyolche Guiding Teacher's decision. I release Kwan Um School of Zen and all session organizers from any responsibility regarding health and personal results coming from my participation in the retreat. I am aware that in case of some mental or physical health issues meditation training might be contraindicated. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Administratorem Państwa danych jest Szkoła Zen Kwan Um w Polsce z siedzibą w Warszawie Falenicy, wpisana do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych prowadzonego przez MSWiA. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kwanum108@gmail.com. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, posiadają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: kwanum108@gmail.com. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością prawidłowego przeprowadzenia procesu rejestracji. <..........English ...........> I agree to the processing of my personal data for the purposes necessary to complete the registration process (in accordance with the Act of 29.08.1997 on the protection of personal data, uniform text: Journal of Laws of 2016, item 922). The administrator of your data is the Kwan Um School of Zen Poland with its registered office in Warsaw, entered into the register of Churches and Religious Associations maintained by the Polish Ministry of Interior and Administration. In matters related to the processing and protection of personal data, a contact point has been designated in the form of an e-mail address: kwanum108@gmail.com. You have the right to access your personal data and the right to rectify, delete, limit processing, the right to transfer data, the right to raise objections, you also have the right to withdraw your consent at any time. To withdraw your consent, please contact us by sending an e-mail to: kwanum108@gmail.com. You also have the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office for Personal Data Protection. Your personal data is fully voluntary. Failure to provide personal data will result in the inability to properly process the registration process. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy